Analiza programów

17.06.2009

Prestiż

#include <iostream>
#include <vector>
#include <stack>
using namespace std;
const int DEBUG = 0; //REV: być może fajnie by było mieć makro #define dprintf if(DEBUG)printf
const int SIZE = 100001;   // liczba wie  //REV: co wie?:)
 
struct wie{
    vector<int> s;
    int waga;
    int pre;
    int low;
    int nr;  // nr spojnej skladowej
};
 
wie t[SIZE];
int n,m;
stack<int> s;
int cykle[SIZE];	// rozmiary poszcz. silnie spojnych skladowych (cykli)
bool nieRoot[SIZE];
vector<int> wybor;
 
int sklI = 0;	// liczba silnie spojnych skladowych
int dfsI = 1;
int dfs(int u)//REV: wcięcia się coœ potentegowały
{
  if(DEBUG) printf("dfs(%d) ", u);
  int preSize = s.size();
  s.push(u);
 
  t[u].pre = dfsI++;
  t[u].low = t[u].pre;
 
  for(int i=0; i<t[u].s.size(); i++){
      int nr = t[u].s[i];
      if(t[nr].nr == 0){
        if(t[nr].pre == 0) dfs(nr);
        t[u].low = min(t[u].low, t[nr].low);
      }
  }
 
  // jesli wyzej ode mnie jest juz inna spojna skladowa
  // to odcinam wszystko nizej razem ze mna do jednej silnie spojnej skladowej
  if(t[u].low == t[u].pre)
	{
        int rozm = s.size() - preSize;
        if(DEBUG) printf("Odc od wie %d (rozm. %d == %d - %d): ", u, rozm, s.size(), preSize);
 
        int sklNr = ++sklI;
 
        while(s.top() != u){
          t[s.top()].nr = sklNr;
          cykle[sklNr] = max(cykle[sklNr], t[s.top()].waga);
          if(DEBUG) printf("%d ", s.top());
          s.pop();
        }
 
        t[s.top()].nr = sklNr;
        cykle[sklNr] = max(cykle[sklNr], t[s.top()].waga);
        if(DEBUG) printf("%d ", s.top());
        s.pop();
 
        if(DEBUG) printf("\n");
  }
 
  if(DEBUG) printf("low(%d) == %d\n", u, t[u].low);
  //REV: ta funkcja miała zwracać integera
}
 
void read(){
	scanf("%d%d", &n,&m);
 
	for(int i=1; i<=n; i++) scanf("%d", &(t[i].waga));
 
  int a,b;
  for(int i=0; i<m; i++){
      scanf("%d%d", &a, &b);
      t[a].s.push_back(b);
  }
}
 
void findRoots(){
   for(int u=1; u<=n; u++){
       int cykl = t[u].nr;
       for(int j=0; j<t[u].s.size(); j++){
           int nr = t[u].s[j];
           if(t[nr].nr != cykl) nieRoot[t[nr].nr] = true;
       }
   }
}
 
void calc(){
   int ile=0, sum=0;
   if(DEBUG) printf("Dodaje wierzcholki do sredniej:\n");
   if(DEBUG) printf("Korzenie(cykle):\n");
 
   for(int i=1; i<=sklI; i++){
       if(!nieRoot[i]){ // cykl to jeden z korzeni
        if(DEBUG) printf("%d - waga: %d\n", i, cykle[i]);
        ile++;
        sum += cykle[i]; // predzej czy pozniej trzeba go udowodnić
       }
       else wybor.push_back(cykle[i]);
   }
 
   sort(&(wybor[0]), &(wybor[wybor.size()]));
   if(DEBUG) printf("Reszta:\n");
 
   for(int i=wybor.size()-1; i>=0; i--){
       if(sum*(ile+1) < (sum+wybor[i])*(ile)){
        if(DEBUG) printf("waga %d\n", wybor[i]);
        ile++;
        sum += wybor[i];
       }
       else break;
   }
 
   if(DEBUG) printf("Ile: %d, suma: %d\n", ile, sum);
   printf("%.5f\n", (float)sum / (float)ile);
}
 
int main()
{
  for(int i=0; i<SIZE; i++) cykle[i] = -1000000;
  read();
 
	// Znajdujemy silnie spójne składowe (cykle)
  for(int i=1; i<=n; i++) if(t[i].pre == 0) dfs(i);
 
  if(DEBUG) {
		printf("Oto nr-y silnie spojnych skladowych:\n");
		for(int i=1; i<=n; i++) printf("%d nr: %d\n", i, t[i].nr);
 
		printf("Oto cykle. -===========-:\n");
		for(int i=1; i<=sklI; i++) printf("nr: %d, waga: %d\n", i, cykle[i]);
	}
 
	findRoots();
 
	calc();
 
// int nic;scanf("%d", &nic);
 return 0;
}
 
 

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com