Regulamin

16.02.2010

Regulamin konkursu CoolSpot

1. Definicje i organizatorzy

 • Organizatorem konkursu jest Wrocławski Portal Informatyczny, zwany dalej WPI.
 • Konkursy przeprowadzone będą zdalnie za pośrednictwem WPI pod adresem: http://spot.informatyka.wroc.pl/ .

2.  Przebieg

 • Konkurs rozpoczyna się 26.02.2010 i kończy 7.03.2010
 • Konkurs podzielony jest na trzy zdalne, punktowane rundy, poprzedzone rundą próbną:
  • Runda próbna: 26.02.2010 12:00 - 28.02.2010 18:00
  • Runda I: 1.03.2010 06:00 - 3.03.2010 18:00
  • Runda II: 3.03.2010 06:00 - 5.03.2010 18:00
  • Runda III: 5.03.2010 06:00 - 7.03.2010 18:00
 • Wyniki każdej z rund będą opublikowane najpóźniej następnego dnia po jej zakończeniu.
 • Za rozwiązanie każdego z zadań można zdobyć co najwyżej 10 punktów.
 • Po zakończeniu każdej rundy, jej zadania będą dostępne dla uczestników, lecz ich rozwiązania nie będą już wliczanie do punktacji.

3. Uczestnictwo

 • Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń polskiej szkoły gimnazjalnej lub
  ponadgimnazjalnej.
 • Aby wziąć udział w zawodach należy być zarejestrowanym użytkownikiem portalu WPI.
 • Konto każdego użytkownika powinno mieć wypełnione pola Miasto i Szkoła. Osoby rejestrujące się pod fikcyjnymi danymi osobowymi zostaną zdyskwalifikowane.
 • Dokonanie rejestracji oznacza akceptację niniejszego regulaminu
  oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów
  zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
  osobowych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

4. Nagrody

 • Laureaci pierwszych trzech miejsc oraz pewna liczba pozostałych zawodników wskazana lub wylosowana przez jury otrzymają nagrody rzeczowe.

5. Rozwiązania i zgłaszanie

 • Samodzielne rozwiązania zadań zawodnicy przesyłają przez internet za pośrednictwem witryny internetowej zawodów.
 • Rozwiązaniem zadania jest jednoplikowy program (kod źródłowy) dla problemu z treści zadania. Program musi spełniać ograniczenia podane w treści zadania, a rozmiar jego kodu źródłowego nie może przekraczać 100 kB.
 • Dopuszczalne są jedynie programy zapisane w językach C oraz C++.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania rozwiązań przez witrynę w sytuacji nadmiernego obciążenia lub awarii serwisu.
 • Wysyłanie programów zakłócających działanie systemu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 • W trakcie trwania rundy niedozwolone jest dzielenie się swoimi rozwiązaniami. 
 • Zawodnicy łamiący regulamin konkursu mogą zostać zdyskwalifikowani.

6. Ocenianie zadań

 • Jedynymi kryteriami oceny rozwiązania są jego poprawność i czas działania na danych testowych.
 • Nadesłane rozwiązania każdego zadania są sprawdzane automatycznie pod nadzorem Jury zawodów:
  • Nadesłane programy są kompilowane przy użyciu kompilatorów gcc (dla języka C) lub g++ (dla języka C++) w wersji 4.4.1
  • Zgłoszenie uruchamiane jest na testach przykładowych i mniej więcej 10 danych testowych:
   • w przypadku gdy wykonanie programu na danym teście nie zakończy się błędem oraz zmieści się w wyznaczonym limicie czasowym i pamięciowym, zostaje sprawdzona poprawność otrzymanej odpowiedzi;
   • w przypadku poprawnej odpowiedzi test jest zaliczany (odpowiedź wygenerowana przez program powinna w pełni odpowiadać składni podanej w opisie zadania, a wszelkie niezgodności mogą zostać potraktowane jako zła odpowiedź).
  • Do punktacji zawodnika wlicza się tylko ostatnie zgłoszenie wysłane przed terminem zakończenia rundy, przy czym:
   • Jeśli rozwiązanie zaliczy wszystkie testy, to uważa się je za poprawne, a zawodnik zdobywa za nie 10 punktów.
   • Jeśli rozwiązanie zaliczy tylko niektóre testy, to zawodnik zdobywa liczbę punktów wyrażoną wzorem 10 pkt * A / B, zaokrągloną do najbliższej liczby całkowitej w dół, gdzie A jest liczbą zaliczonych testów, a B - liczbą wszystkich testów w zadaniu.
  • Czas rozwiązania zadania to liczba minut od momentu rozpoczęcia rundy do ostatniego zgłoszenia jego rozwiązania w terminie;
 • W treści każdego zadania podany jest limit czasowy, który obowiązuje przy sprawdzaniu nadesłanych rozwiązań na najtrudniejszych testach z zestawu.
 • Limity czasowe dla różnych testów z danego zestawu mogą być różne.
 • Rozwiązania wzorcowe są napisane w języku C++ z wykorzystaniem biblioteki STL i względem nich będą dobierane limity czasowe.
 • Ewentualne spory dotyczące oceny rozwiązań rozstrzyga Jury zawodów.
 • O pozycji na listach rankingowych decyduje suma punktów uzyskanych za rozwiązania zadań, a w wypadku jednakowej liczby punktów – decydująca jest suma czasów rozwiązania zadań.
  Oznacza to, że w wypadku listy rankingowej podsumowującej pojedynczą rundę, o pozycji decyduje liczba punktów uzyskanych za zadania w niej opublikowane, a w wypadku jednakowej liczby punktów – decydujący jest czas ich rozwiązań.
 • Dozwolone jest wysyłanie rozwiązań po terminie zakończenia rundy. Takie zgłoszenia nie będą uwzględniane do punktacji zawodnika ani do czasu rozwiązania zadania.

7. Pozostałe ustalenia

 • Uczestnicy zawodów mogą zgłosić fakt zaistnienia niejasności lub wystąpienia błędu w sformułowaniu zadania. Jeśli Jury zawodów uzna, że uwaga jest zasadna, wówczas (i tylko wtedy) na witrynie zawodów znajdzie się stosowne wyjaśnienie. Ze względu na specyfikę zawodów, takie wyjaśnienie może pojawić się z opóźnieniem.
 • We wszystkich spornych kwestiach nie objętych tym regulaminem decyzje podejmuje Jury zawodów. Decyzje Jury są ostateczne.
 • Jury zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym momencie trwania zawodów.

Organizatorzy:

Wrocławski Portal Informatyczny Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Wrocław

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com