Regulamin

17.07.2010

Regulamin konkursu HotSpot

1. Definicje i organizatorzy

 • Organizatorem konkursu jest Wrocławski Portal Informatyczny, zwany dalej WPI.
 • Konkurs przeprowadzony będą zdalnie za pośrednictwem WPI pod adresem: http://spot.informatyka.wroc.pl/ .

2.  Przebieg

 • Konkurs rozpoczyna się 30.07.2010 i kończy 8.08.2010
 • Konkurs podzielony jest na trzy zdalne, punktowane rundy, poprzedzone rundą próbną:
  • Runda próbna: 30.07.2010 06:00 - 1.08.2010 18:00
  • Runda I: 2.08.2010 06:00 - 4.08.2010 18:00
  • Runda II: 4.08.2010 06:00 - 6.08.2010 18:00
  • Runda III:  6.08.2010 06:00 - 8.08.2010 18:00
 • Wyniki każdej z rund będą opublikowane najpóźniej następnego dnia po jej zakończeniu.
 • Za rozwiązanie każdego z zadań można zdobyć  od 0 do  10 punktów.
 • Po zakończeniu każdej rundy, jej zadania będą dostępne dla uczestników, lecz ich rozwiązania nie będą już wliczanie do punktacji.

3. Uczestnictwo

 

 • Aby wziąć udział w zawodach należy być zarejestrowanym użytkownikiem portalu WPI. Wszystkie podawane w profilu informacje muszą być zgodne z prawdą.
 • Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń polskiej szkoły gimnazjalnej lubponadgimnazjalnej. A także maturzysta, który w bieżącym roku szkolnym ukończył szkołę średnią.
  • Konto każdego użytkownika powinno mieć wypełnione pola Miasto i Szkoła

 

 • Udział w konkursie z wyłączeniem walki o nagrody może wziąć dowolna osoba, która w takim wypadku jest zobowiązana pozostawić puste pole Szkoła w ustawieniach profilu na WPI.
 • Dokonanie rejestracji oznacza akceptację niniejszego regulaminu
  oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów
  zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych
  osobowych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

4. Nagrody

 • Laureaci pierwszych pięciu miejsc otrzymają nagrody główne.
 • Laureaci pierwszych szesnastu miejsc oraz pewna liczba pozostałych zawodników wskazana lub wylosowana przez jury otrzyma nagrody dodatkowe.

5. Rozwiązania i zgłaszanie

 • Samodzielne rozwiązania zadań zawodnicy przesyłają przez internet za pośrednictwem witryny internetowej zawodów.
 • Rozwiązaniem zadania jest jednoplikowy program (kod źródłowy) dla problemu z treści zadania. Program musi spełniać ograniczenia podane w treści zadania, a rozmiar jego kodu źródłowego nie może przekraczać 100 kB.
 • Dopuszczalne są jedynie programy zapisane w językach C oraz C++.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania rozwiązań przez witrynę w sytuacji nadmiernego obciążenia lub awarii serwisu.
 • Wysyłanie programów zakłócających działanie systemu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 • W trakcie trwania rundy niedozwolone jest dzielenie się swoimi rozwiązaniami. 
 • Zawodnicy łamiący regulamin konkursu mogą zostać zdyskwalifikowani.

6. Ocenianie zadań

 • Jedynymi kryteriami oceny rozwiązania są jego poprawność i czas działania na danych testowych.
 • Nadesłane rozwiązania każdego zadania są sprawdzane automatycznie pod nadzorem Jury zawodów:
  • Nadesłane programy są kompilowane przy użyciu kompilatorów gcc (dla języka C) lub g++ (dla języka C++) w wersji 4.4.1
  • Zgłoszenie uruchamiane jest na testach przykładowych i 10 testach konkursowych:
   • w przypadku gdy wykonanie programu na danym teście nie zakończy się błędem oraz zmieści się w wyznaczonym limicie czasowym i pamięciowym, zostaje sprawdzona poprawność otrzymanej odpowiedzi;
   • w przypadku poprawnej odpowiedzi test jest zaliczany (odpowiedź wygenerowana przez program powinna w pełni odpowiadać składni podanej w opisie zadania, a wszelkie niezgodności mogą zostać potraktowane jako zła odpowiedź).
  • Do punktacji zawodnika wlicza się tylko ostatnie zgłoszenie wysłane przed terminem zakończenia rundy, za każdy zaliczony test konkursowy zawodnik otrzymuje 1 punkt. 
 • W treści każdego zadania podany jest limit czasowy, który obowiązuje przy sprawdzaniu nadesłanych rozwiązań na najtrudniejszych testach z zestawu.
 • Limity czasowe dla różnych testów z danego zestawu mogą być różne.
 • Rozwiązania wzorcowe są napisane w języku C++ z wykorzystaniem biblioteki STL i względem nich będą dobierane limity czasowe.
 • Ewentualne spory dotyczące oceny rozwiązań rozstrzyga Jury zawodów.
 • O pozycji na listach rankingowych decyduje suma punktów uzyskanych za rozwiązania zadań, a w wypadku jednakowej liczby punktów wygrywa zawodnik o wcześniejszym czasie ostatniego zgłoszenia.
 • Dozwolone jest wysyłanie rozwiązań po terminie zakończenia rundy. Takie zgłoszenia nie będą uwzględniane do punktacji zawodnika ani do czasu rozwiązania zadania.

7. Pozostałe ustalenia

 • Uczestnicy zawodów mogą zgłosić fakt zaistnienia niejasności lub wystąpienia błędu w sformułowaniu zadania. Jeśli Jury zawodów uzna, że uwaga jest zasadna, wówczas (i tylko wtedy) na witrynie zawodów znajdzie się stosowne wyjaśnienie. Ze względu na specyfikę zawodów, takie wyjaśnienie może pojawić się z opóźnieniem.
 • We wszystkich spornych kwestiach nie objętych tym regulaminem decyzje podejmuje Jury zawodów. Decyzje Jury są ostateczne.
 • Jury zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym momencie trwania zawodów.

Organizatorzy:

Wrocławski Portal Informatyczny Instytut Informatyki Uniwersytet Wrocławski Wrocław

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com