Szczegółowy regulamin zawodów Zadanie Tygodnia

30.09.2009

Regulamin Zadania Tygodnia na WPI

1. Organizatorzy

2.  Przebieg

 • Zawody rozpoczynają się 15.11.19, termin ich zakończenia nie jest określony.
 • Zawody podzielone są na rundy rozpoczynające się w każdy kolejny poniedziałek o 7.00 i kończące się w niedzielę o 24.00.
 • W ciągu każdej rundy publikowane są dwa zadania, za każde z nich można uzyskać po co najwyżej 10 punktów. Zadania są publikowane w dwóch kategoriach: Basic i Hard.
 • Wyniki każdej rundy ogłaszane są po jej zakończeniu, w poniedziałek ok. godziny 12.00.
 • Po zakończeniu każdej rundy zadania będą dostępne dla uczestników, lecz jego rozwiązania nie będą już wliczanie do punktacji (patrz pkt. 5).

3. Uczestnictwo

 • W zawodach może wziąć udział dowolna osoba.
 • Użytkownicy WPI, posiadający konto z adresem e-mail, będą zbierali punkty za rozwiązane zadania. Co tydzień będzie publikowany mistrz tygodnia, a co miesiąc - mistrz miesiąca.
 • Użytkownik może brać udział w zawodach anonimowo, np. figurować w rankingach pod nickiem.

4. Rozwiązania i zgłaszanie

 • Samodzielne rozwiązania zadań zawodnicy przesyłają przez internet za pośrednictwem witryny internetowej zawodów.
 • Rozwiązaniem zadania jest jednoplikowy program (kod źródłowy) dla problemu z treści zadania. Program musi spełniać ograniczenia podane w treści zadania, a rozmiar jego kodu źródłowego nie może przekraczać 100 kB.
 • Dopuszczalne są jedynie programy zapisane w językach C oraz C++.
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania rozwiązań przez witrynę w sytuacji nadmiernego obciążenia lub awarii serwisu.
 • Wysyłanie programów zakłócających działanie systemu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.

5. Ocenianie zadań

 • Jedynymi kryteriami oceny rozwiązania są jego poprawność i czas działania na danych testowych.
 • Nadesłane rozwiązania są sprawdzane automatycznie pod nadzorem Jury zawodów:
  • Nadesłane programy są kompilowane przy użyciu kompilatorów gcc (dla języka C) lub g++ (dla języka C++) w wersji 4.2.1. 4.4.1
  • Zgłoszenie uruchamiane jest na testach przykładowych i mniej więcej 10 danych testowych:
   • w przypadku gdy wykonanie programu na danym teście nie zakończy się błędem oraz zmieści się w wyznaczonym limicie czasowym i pamięciowym, zostaje sprawdzona poprawność otrzymanej odpowiedzi;
   • w przypadku poprawnej odpowiedzi test jest zaliczany (odpowiedź wygenerowana przez program powinna w pełni odpowiadać składni podanej w opisie zadania, a wszelkie niezgodności mogą zostać potraktowane jako zła odpowiedź).
  • Do punktacji zawodnika wlicza się tylko ostatnie zgłoszenie wysłane przed terminem zakończenia rundy, przy czym:
   • Jeśli rozwiązanie zaliczy wszystkie testy, to uważa się je za poprawne, a zawodnik zdobywa za nie 10 punktów.
   • Jeśli rozwiązanie zaliczy tylko niektóre testy, to zawodnik zdobywa liczbę punktów wyrażoną wzorem 10 pkt * A / B, zaokrągloną do najbliższej liczby całkowitej w dół, gdzie A jest liczbą zaliczonych testów, a B - liczbą wszystkich testów w zadaniu.
  • Czas rozwiązania zadania to liczba minut od momentu rozpoczęcia rundy do ostatniego zgłoszenia jego rozwiązania w terminie;
 • W wypadku zadań bieżących, widoczne są tylko wyniki testów przykładowych podanych m.in. w treści zadania.
 • W treści każdego zadania podany jest limit czasowy, który obowiązuje przy sprawdzaniu nadesłanych rozwiązań na najtrudniejszych testach z zestawu.
 • Limity czasowe dla różnych testów z danego zestawu mogą być różne, nie przekraczają jednak limitu podanego w treści zadania.
 • Rozwiązania wzorcowe są napisane w języku C++ z wykorzystaniem biblioteki STL i względem nich będą dobierane limity czasowe.
 • Ewentualne spory dotyczące oceny rozwiązań rozstrzyga Jury zawodów.
 • O pozycji na listach rankingowych decyduje suma punktów uzyskanych za rozwiązania zadań, a w wypadku jednakowej liczby punktów – decydująca jest suma czasów rozwiązania zadań.
  Oznacza to, że w wypadku listy rankingowej podsumowującej pojedynczą rundę, o pozycji decyduje liczba punktów uzyskanych za zadanie w niej opublikowane, a w wypadku jednakowej liczby punktów – decydujący jest czas jego rozwiązania.
 • Dozwolone jest wysyłanie rozwiązań po terminie zakończenia rundy. Takie zgłoszenia nie będą uwzględniane do punktacji zawodnika ani do czasu rozwiązania zadania.

6. Mechanizmy wsparcia

 • Uczestnikowi konkursu przysługuje możliwość ubiegania się o wsparcie w rozwiązaniu zadania w pewnym okresie po zakończeniu jego aktywności. Aby takie wsparcie uzyskać, należy skomunikować się z Damianem Rusakiem za pomocą wiadomości na forum WPI.
 • Uczestnik może poprzez witrynę zawodów zgłosić chęć otrzymania wskazówki do zadania i przedstawienia swoich pytań Jury zawodów.
 • Ze względu na specyfikę zawodów, odpowiedź może pojawić się z opóźnieniem.
 • Uczestnicy mogą dyskutować na temat zadania na forum portalowym z autorem zadania i nie tylko.

7. Pozostałe ustalenia

 • Uczestnicy zawodów mogą zgłosić fakt zaistnienia niejasności lub wystąpienia błędu w sformułowaniu zadania. Jeśli Jury zawodów uzna, że uwaga jest zasadna, wówczas (i tylko wtedy) na witrynie zawodów znajdzie się stosowne wyjaśnienie. Ze względu na specyfikę zawodów, takie wyjaśnienie może pojawić się z opóźnieniem.
 • We wszystkich spornych kwestiach nie objętych tym regulaminem decyzje podejmuje Jury zawodów. Decyzje Jury są ostateczne.
 • W dziale "Forum" niedozwolona jest dyskusja na temat metod rozwiązania zadania z bieżącej rundy. W przypadku stwierdzenia przez Jury naruszenia tych zasad lub znalezienia rozwiązań zespołowych, czy niesamodzielnych, zawodnicy mogą zostać zdyskwalifikowani.
 • Dozwolone jest wymienianie się testami na forum WPI.

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com