Regulamin konkursu

23.06.2009

Organizatorzy

 • Organizatorem konkursu jest Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Konkurs przeprowadzony będzie zdalnie za pośrednictwem Wrocławskiego Portalu Informatycznego pod adresem: http://informatyka.wroc.pl/konkurs z wykorzystaniem systemu themis.

Przebieg

 • Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca i kończy 7 czerwca 2009 r.
 • Konkurs podzielony jest na pięć zdalnych rund:
  • Runda I: 1 czerwca, godz. 6:00 - 2 czerwca, godz. 18:00 (3 zadania)
  • Runda II: 2 czerwca, godz. 6:00 - 3 czerwca, godz. 18:00 (3 zadania)
  • Runda III: 3 czerwca, godz. 6:00 - 4 czerwca, godz. 18:00 (2 zadania)
  • Runda IV: 4 czerwca, godz. 6:00 - 5 czerwca, godz. 18:00 (2 zadania)
  • Runda V: 5 czerwca, godz. 6:00 - 7 czerwca, godz. 18:00 (3 zadania)
 • Wyniki każdej z rund będą opublikowane rano następnego dnia po jej zakończeniu

Uczestnictwo

 • Udział w konkursie może wziąć każdy uczeń szkoły gimnazjalnej lub ponadgimnazjalnej z wykluczeniem finalistów Olimpiady Informatycznej
 • Aby wziąć udział w zawodach należy się zarejestrować. Rejestracja rozpocznie się w piątek 29 maja i potrwa do godziny 21:00 31 maja.
 • Każda osoba może zarejestrować się tylko raz. Osoby rejestrujące się pod fikcyjnymi danymi osobowymi zostaną zdyskwalifikowane
 • Warunkiem rejestracji jest podanie imienia, nazwiska oraz adresu e-mail, posiadanie konta w systemie themis oraz połączenie go z Wrocławskim Portalem Informatycznym.
 • Dokonanie rejestracji oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez organizatorów zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, nr 101, poz. 926 z późn. zm.)

Nagrody

 • Laureaci pierwszych czterech miejsc otrzymają od Organizatorów nagrody
 • Podczas publikowania wyników każdej z rund, wylosowanych zostanie kilku aktywnych uczestników, którzy zdobyli w tej rundzie co najmniej 10 punktów. Wylosowani zawodnicy otrzymają drobne nagrody rzeczowe: koszulki z logo Instytutu Informatyki, pendrive'y.
 • Organizatorzy przewidują nagrodzenie laureatów co najmniej pierwszych 15 miejsc

Rozwiązania i zgłaszanie

 • Rozwiązania zadań zawodnicy przesyłają przez internet za pośrednictwem witryny internetowej konkursu
 • Rozwiązaniem zadania jest jednoplikowy program (kod źródłowy) dla problemu z treści zadania. Program musi spełniać ograniczenia podane w treści zadania, a rozmiar jego kodu źródłowego nie może przekraczać 64 kB
 • Dopuszczalne są jedynie programy zapisane w językach C oraz C++
 • Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za brak możliwości przekazania rozwiązań przez witrynę w sytuacji nadmiernego obciążenia lub awarii serwisu.
 • Wysyłanie programów zakłócających działanie systemu może być powodem dyskwalifikacji zawodnika.
 • W trakcie konkursu niedozwolona jest interakcja między zawodnikami związana z zadaniami poza działem "Forum" na witrynie WPI. W dziale "Forum" niedozwolona jest dyskusja na temat metod rozwiązania zadań z danej tury. W przypadku stwierdzenia przez Jury naruszenia tych zasad lub znalezienia rozwiązań zespołowych, niesamodzielnych, zawodnicy mogą zostać zdyskwalifikowani.

Ocenianie zadań

 • Jedynymi kryteriami oceny rozwiązania są poprawność i szybkość działania programu.
 • Nadesłane rozwiązania są sprawdzane automatycznie pod nadzorem Jury zawodów:
  • nadesłane programy są kompilowane przy użyciu kompilatorów gcc (dla języka C) lub g++ (dla jezyka C++) w wersji 4.2.1.
  • zgłoszenie uruchamiane jest na testach przykładowych i 10 danych testowych;
  • w przypadku gdy wykonanie programu na danym teście nie zakończy się błędem oraz zmieści się w wyznaczonym limicie czasowym oraz pamięciowym, zostaje sprawdzona poprawność otrzymanej odpowiedzi;
  • w przypadku poprawnej odpowiedzi test jest zaliczany (odpowiedź wygenerowana przez program powinna w pełni odpowiadać składni podanej w opisie zadania, wszelkie niezgodności mogą zostać potraktowane jako zła odpowiedź)
  • za każdy zaliczony test, który nie jest przykładowy, program otrzymuje 1 punkt.
 • W wypadku wielu zgłoszeń rozwiązania tego samego zadania, zawodnik otrzymuje tyle punktów za to zadanie, ile uzyskało jego ostatnie zgłoszenie przed terminem zakończenia zadania;
 • Czas rozwiązania zadania to liczba minut od momentu pojawienia się zadania do ostatniego zgłoszenia jego rozwiązania w terminie;
 • Podczas trwania konkursu zawodnicy mogą zobaczyć wyniki wszystkich zgłoszeń (również innych zawodników) rozwiązań zakończonych zadań. W wypadku zadań bieżących, widoczne są tylko wyniki testów przykładowych podanych m.in. w treści zadania.
 • W treści każdego zadania podany jest limit czasowy, który obowiązuje przy sprawdzaniu nadesłanych rozwiązań na najtrudniejszych testach z zestawu. Limity czasowe dla różnych testów z danego zestawu mogą być różne.
 • Rozwiązania wzorcowe są napisane w języku C++ z wykorzystaniem biblioteki STL i względem nich będą dobierane limity czasowe.
 • Ewentualne spory dotyczące oceny rozwiązań rozstrzyga Jury zawodów. Decyzje Jury są ostateczne.
 • O pozycji na listach rankingowych decyduje suma punktów uzyskanych za rozwiązania zadań, a w wypadku jednakowej liczby punktów – decydująca jest suma czasów rozwiązania zadań.
 • Dozwolone jest wysyłanie rozwiązań po terminie zakończenia zadania. Takie zgłoszenia nie będą nie będą uwzględniane do punktacji zawodnika ani do czasu rozwiązania zadania.

Pozostałe ustalenia

 • Uczestnicy zawodów mogą zgłosić fakt zaistnienia niejasności lub wystąpienia błędu w sformułowaniu zadania. Jeśli Jury zawodów uzna, że uwaga jest zasadna, wówczas (i tylko wtedy) na witrynie zawodów znajdzie się stosowne wyjaśnienie. Ze względu na specyfikę zawodów, takie wyjaśnienie może pojawić się z opóźnieniem.
 • Uczestnik jest uprawniony do złożenia reklamacji do wyników każdej rundy w nieprzekraczalnym czasie 10 godzin, licząc od ogłoszenia wyników sprawdzania, wskazując wyraźnie, co jest przedmiotem reklamacji . Reklamacji nie podlega dobór zadań, testów, kompilatorów i przyjęty sposób ocen.
 • Po zakończeniu tury, wszystkie testy używane do oceny zgłoszeń będą publikowane na witrynie WPI.
 • We wszystkich spornych kwestiach nie objętych tym regulaminem decyzje podejmuje Jury zawodów. Decyzje Jury są ostateczne

Copyright © 2008-2010 Wrocławski Portal Informatyczny

design: rafalpolito.com