Warsztaty - wprowadzenie

W tej sekcji poznamy składową Moodle warsztaty:

Na czym polegają warsztaty?

Warsztaty to forma działania, w której uczniowie mają do wykonania pracę na zadany temat - opracowanie, esej itp. Dodatkowo ich zadaniem jest ocenienie kilku innych prac, nadesłanych przez pozostałych uczniów. Ocenę cudzych prac uczniowie wykonują kierując się kryteriami wyznaczonymi przez nauczyciela. Dodatkowo, uczniowie mogą wstępnie przejść "trening" oceniania prac na podstawie przykładów (prac i ocen) dostarczonych przez nauczyciela.

Ocena ucznia za udział w warsztatach jest wyznaczana na podstawie dwóch składowych:

 • ocen za pracę, które wystawili mu inni uczestnicy - liczy się tu oczywiście wysokość oceny;
 • ocen, które on wystawił innym za ich prace - tutaj o jakości pracy ucznia decuduje zgodność jego oceny z oceną wzorcową.

Rola nauczyciela/autora w warsztatach

Podstawowe zadanie nauczyciela/autora, to stworzenie scenariusza warsztatów, według którego się one potoczą. Wymaga to sporej wyobraźni, przewidywania działań uczniów, znajomości grupy, z którą się pracuje. W warsztatach, w których zazwyczaj dajemy uczniom sporą swobodę, istotne jest także jasne postawienie zadania i wyznaczenie precyzyjnych kryteriów jego oceny. Dalsze zadania nauczyciela to udział w warsztatach i ewentualna moderacja ich przebiegu.

1. Zadanie i kryteria oceny

Pierwsze zadanie nauczyciela (częściej autora) to sformułowanie zadania i precyzyjne określenie oczekiwań dotyczących zarówno zawartości, jak i strony technicznej rozwiązania. Równie istotne jest jasne podanie, jakie aspekty pracy i w jakim stopniu będą miały wpływ na ocenę.

Definiując kryteria oceny, trzeba w pierwszej kolejności zdecydować się na sposób oceny - w Moodle mamy ich kilka do wyboru. Można, na przykład, wskazać oceniane elementy i z każdym z nich związać skalę ocen - oceniający wystawia wówczas odrębną ocenę za każdy z elementów. Można wskazać elementy wymagane - oceniający wskazuje jedynie, czy element w pracy wystapił. Inna możliwość to zaproponowanie kilku zdań opisujących rozwiązanie - oceniający powinien wówczas wybrać to, które jego zdaniem najlepiej pasuje do pracy.

Po wyborze techniki oceniania trzeba precyzyjnie spisać kryteria, dobrać do nich odpowiednie skale ocen i przypisać im właściwą wagę w całej ocenie.

Wykonana na tym etapie praca decyduje o miarodajności wystawianych ocen i całych warsztatów. W przypadku tradycyjnej oceny prac, którą wykonuje samodzielnie nauczyciel, możliwa jest weryfikacja zastosowanych kryteriów i dostosowanie ich do sytuacji w czasie sprawdzania. Tutaj jest to znacznie trudniejsze (praktycznie trzeba tego unikać), bo wyznaczonymi kryteriami kieruje się wiele osób.

2. Przykładowe prace

W ramach przygotowania uczniów do oceniania cudzych prac, można przeprowadzić "trening", w trakcie którego oceniają oni prace przykładowe. Prace te przygotowuje i przesyła na warsztaty nauczyciel. Musi on zweryfikować (ocenić) każdą ocenę wystawioną przez ucznia za pracę przykładową.

Przedstawione uczniom przykłady nie muszą być idealne. Często lepiej jest, by miały typowe braki, a uczniowie mieli okazję przekonać się, jak takie usterki powinny wpływać na ocenę.

Etap treningu dodatkowo służy wyjaśnieniu oczekiwań nauczyciela w stosunku do prac, znaczenia kryteriów oceny i skal ocen.

3. Udział w warsztatach

W czasie trwania warsztatów nauczyciel może ocenić dowolnie wybrane prace uczniów. Jego ocena jest wykorzystywana, jak pozostałe, do wyznaczenie ostatecznej oceny za pracę. Przy wyliczaniu średniej może być przy tym brana z większą wagą niż pozostałe oceny, czyli być równoważna kilku ocenom uczniowskim.

Ocena wystawiona przez nauczyciela jest także wykorzystywana jako "wzorzec" oceny za daną pracę, do której są porównywane inne wystawione za nią oceny. Moodle wykorzystuje taką ocenę wzorcową w dwojaki sposób. Po pierwsze może zignorować, jako niewiarygodne, oceny zbytnio od niej odbiegające. Po drugie, oceniając jakość pracy ucznia w zakresie oceniania innych prac, Moodle bada jak dalece jego oceny odbiegają od wzrocowych. Duża rozbieżność powoduje obniżenie uczniowi oceny za ocenianie innych.

4. Wystawienie ocen za warsztaty

Teoretycznie Moodle powinien ocenić automatycznie udział uczniów w warsztatach. Jednak nauczyciel, który obserwuje cały proces i zauważy pewne nieprawidłowości, może próbować je skorygować.

Na przykład, niesprawiedliwe lub zbyt wysokie oceny można skorygować własną oceną z dużą wagą. Można także zwiekszyć wymagania dotyczące zgodności ocen wystawianych przez uczniów z oceną nauczyciela. Po każdej takiej korekcie może nastąpić zmiana ostatecznych ocen za warsztaty:

 • oceny za prace są bowiem wyliczane na podstawie innego zestawu ocen (dochodzi ocena nauczyciela i odpadają oceny zbytnio od niej odbiegające);
 • ocena wystawiana uczniowi za ocenianie innych prac także się zmienia - jakość jego ocen jest bowiem szacowana według innych kryteriów.

Na powyższe operacje można dać sobie trochę czasu, opóźniając nieco ogłoszenie ocen. Może być bowiem konieczne wykonanie kilku prób korekty ustawień warsztatów i ocen.

Rola ucznia w warsztatach

Uczeń wykonuje w warsztatach zarówno zadanie ucznia - przygotowuje pracę na zadany temat, jak i nauczyciela - ocenia prace nadesłane przez innych uczniów. Jakość wykonania każdego z tych zadań jest oceniana oddzielnie, jednak jest to w obu przypadkach ocena trochę nietypowa. Jego pracę oceniają pozostali współuczniowie, natomiast jakość pracy w roli nauczyciela jest oceniana na podstawie zgodności z innymi ocenami wystawionymi za tę samą pracę.

1. Przygotowanie własnej pracy

Pierwsze zadanie ucznia w warsztatach to przygotowanie własnej pracy. Trzeba przy tym zwracać baczną uwagę na opis zadania - oceniane aspekty i ich znaczenie. Uczeń ma dostęp do formularza oceny, więc zna i kryteria, i zastosowane do nich skale ocen.

Przygotowana praca musi być przesłana do warsztatów Moodle w określonym terminie. Prace przesłane później nie są włączane do cyklu "oceniania" przez innych. Co więcej, uczeń nie dostaje żadnych prac do oceny, dopóki nie prześle swojej własnej.

2. Trening w ocenianiu

Jeśli nauczyciel zgłosi na warsztaty prace przykładowe, to kolejnym etapem dla ucznia jest ocena przykładów, które wybiera dla niego Moodle. Wystawione przez uczniów oceny ogląda i zatwierdza nauczyciel. Dopiero po ocenieniu odpowiedniej liczby przykładów, uczeń może przejść do właściwej fazy oceniania.

3. Ocena innych prac

W ustawieniach warsztatów określamy, ile cudzych prac będzie musiał ocenić uczeń (wartość tę Moodle traktuje z pewnym przybliżeniem, by przeprowadzenie warsztatów było możliwe technicznie). Gdy warsztaty wejdą już w fazę oceniania i pojawią się prace nadesłane przez uczniów, Moodle zaczyna losowo przydzielać je do oceny innym uczniom. W tej fazie uczeń powinien zaglądać regularnie na stronę warsztatów, by sprawdzić, czy nie dostał nowej pracy do oceny. Do zakończenia fazy uczeń może swoje oceny korygować.

4. Dyskusja nad ocenami

Ocena wystawiona przez ucznia innemu uczniowi może być "autorytatywna" - ostateczna i niepodlegająca dyskusji. Można jednak również zezwolić na wymianę uwag w sprawie oceny - oceniany ma wówczas prawo wypowiadać się na temat oceny, która jest uznawana za ważną dopiero wówczas, gdy obie strony ją zaakceptują. To oczywiście znacznie wydłuża proces oceniania, ale może stanowić cenny etap pracy w ramach warsztatów.

Rola Moodle w warsztatach

Moodle wykonuje w warsztatach kilka oczywistych zadań: umożliwia zdefiniowanie warsztatów, pilnuje wyznaczonych terminów, w określonych okresach przyjmuje prace, umożliwia ocenę i podgląd wyników.

1. Rozdział prac do oceny

Moodle organizuje warsztaty dbając, by każdy uczeń dostał do oceny tyle prac, ile trzeba, a każda praca została oceniona odpowiednią liczbę razy. Nie jest to zadanie proste. System wie, co prawda, ile prac powinno nadejść, ale nie wie, czy wszyscy uczestnicy wywiążą się z zadania. Warto także, by prace były rozsyłane do oceny nie według najprostszego klucza, gdy najszybciej nadsyłający prace dostają do oceny prace równie plinych uczniów.

Stąd rozsyłając prace do oceny Moodle stosuje pewne heurystyki i opóźnienia. Nie należy więc niecierpliwić się, gdy wiemy, że do systemu zostały zgłoszone prace, a widzimy, że system jeszcze ich nikomu nie dał do oceny.

2. Wyliczanie ocen

W warsztatach zarówno ocena za pracę, jak i ocena za ocenianie wystawiane uczniom zmieniają się dynamicznie w zależności od wielu czynników. Należą do nich:

 • parametry warszatów określające, jak oceny uczniów są porównywane ze wzorcem, jaki jest udział oceny za pracę i ocenianie w ostatecznej ocenie, jaka jest waga oceny nauczyciela; zmiana każdego z tych parametrów w ustawieniach warsztatów powoduje konieczność ponownego przeliczenia ocen;
 • oceny wystawione za pracę - na ich podstawie Moodle wylicza oceny wzorcowe i ostateczne;
 • oceny wystawione za pracę są także podstawą do określenia oceny wzorcowej - z nią porównywane są oceny wystawiane przez innych uczniów, a wynik tego porównania wpływa na ocenę wystawianą uczniowi za ocenianie innych.

Powyższe obliczenia są czasami wykonywane przez Moodle z pewnym opóźnieniem. Obserwując wyniki warto zawsze upewniać się, czy wyliczone oceny są aktualne, ewentualnie wymuszać ich ponowne wyliczenie.

Fazy, czyli jak przebiegają warsztaty?

Pierwszy etap warsztatów, to ich przygotowanie. Obejmuje ono wyznaczenie parametrów warsztatów (zadanie, proporcje oceny za pracę do oceny za ocenianie, liczba prac do oceny, metoda oceny i kryteria) oraz zaplanowanie terminów wyznaczających kolejne fazy.

Po uruchomieniu można wyróżnić w warsztatach fazę nadsyłania prac oraz ich oceniania. W fazie oceniania może pojawić się wstępna faza treningu, czyli oceniania przykładów dostarczonych na warsztaty przez nauczyciela.

Podsumowaniem warsztatów jest wyznaczenie ocen za udział w warsztatach.

Przygotowanie warsztatów

W tej fazie autor lub nauczyciel określa parametry zadania. Jest ich sporo i trzeba je dobrze przemyśleć. Większość z nich można co prawda zmieniać w trakcie trwania warsztatów, jednak nie jest to zalecane, gdyż wpływa na warunki pracy uczniów uczestniczących w warsztatach.

Podstawowe grupy parametrów, to:

 • opis problemu wraz z metodą oceniania i kryteriami oceny;
 • liczba prac, które każdy uczestnik musi ocenić w fazie treningu i w czasie właściwego oceniania;
 • zasady wyznaczania oceny - udział oceny za pracę i oceny za ocenianie w ocenie końcowej; metody porównywania ocen wystawionych z ocenami wzorcowymi;
 • terminy rozpoczęcia i zakończenia warsztatów, fazy nadsyłania zadań i fazy oceniania.

Faza nadsyłania prac

W ustawieniach warsztatów podajemy termin jej rozpoczęcia (T1) i zakończenia (T2). W tym okresie uczniowie nadsyłają prace, a Moodle je gromadzi. Jeśli nauczyciel na to pozwoli, to uczniowie mogą przesyłać kolejne, poprawione wersje swojej pracy, które zastępują stare.

   
   

Faza oceniania prac

Dla tej fazy także wyznaczamy termin rozpoczęcia (T3) i zakończenia (T4). Ocenianie może rozpocząć się dopiero, gdy nadejdą jakieś prace, więc T1<T3. Z rozpoczęciem oceniania nie trzeba jednak czekać do zamknięcia okresu nadsyłania, więc zależność pomiędzy T2 i T3 jest dowolna. Często wyznacza się T3<T2, by umożliwić wcześniejsze rozpoczęcie oceniania tym uczniom, którzy chcą to zrobić szybciej.

Uczeń może przystąpić do oceniania innych prac dopiero wtedy, gdy nadeśle własną. Dodatkowo, jeśli w warsztatach przewidujemy trening, to uczeń może przystąpić do oceniania prac dopiero wówczas, gdy oceni określoną liczbę przykładów. Faza oceniania innych prac jest więc dla każdego opóźniona do momentu, aż wywiąże się z powyższych obowiązków.

We właściwej fazie oceniania Moodle przesyła uczestnikowi określoną liczbę prac do oceny. Czasami trzeba na nie czekać dość długo, prawie do zakończenia fazy nadsyłania (ktoś w końcu musi ocenić prace najbardziej spóźnialskich).

Jeśli przewidzieliśmy w warsztatach uzgadnianie oceny, to musi ono zostać wykonane w fazie oceniania. Jeśli oceniany i oceniający nie uzgodnią oceny przed terminem T4, to nie jest ona uwzględniana w warsztatach. Oceniany ma o jedną ocenę pracy mniej, a oceniający ma zaliczone jedno ocenianie mniej.

Zakończenie warsztatów

Moodle nalicza oceny za prace i za ocenianie na bieżąco, w czasie warsztatów. Obejrzeć je może jednak tylko nauczyciel. Musi mieć on jednak świadomość, że oceny te są zależne od wielu czynników (parametry warsztatów, oceny innych uczniów, oceny nauczyciela), których zamiana powoduje konieczność przeliczenia ocen na nowo.

Ocena za pracę jest wypadkową ocen wystawionych uczniowi przez innych. Jedynie ocena wystawiona przez nauczyciela może być uwzględniana z większą wagą - pozostałe są równoważne.

Ocena za ocenianie jest wyznaczana przez porównanie każdej z wystawionych ocen z pozostałymi ocenami danej pracy. Zbieżność z nimi powoduje, że wystawiona ocena jest uważana przez system za dobrą. Sposób określania zbieżności, to jeden z parametrów warsztatów, którym zajmiemy się później, przy okazji dokładnego omawiania parametrów warsztatów.

Oceny wystawiane za prace uczeń może widzieć natychmiast lub dopiero po zakończeniu warsztatów. Można także ukryć przed oceniającym autora ocenianej pracy (oczywiście, o ile sam nie podpisze się w jej treści). Uczniowie nie mają jednak w trakcie warsztatów podglądu innych ocen ocenianych prac i zbieżność wystawionej przez siebie oceny z pozostałymi poznają dopiero po zakończeniu warsztatów.

"Błędy i wypaczenia"

Warsztaty to forma dość skomplikowana, o dużej liczbie parametrów. Aby przebiegły sprawnie i dały miarodajne wyniki, trzeba zwracać uwagę na sporo aspektów, w tym na najbardziej typowe zagrożenia. Ich niedocenienie może mocno wypaczyć przebieg warsztatów.

Zapewne stosując warsztaty w praktyce, każdy będzie musiał samodzielnie zmierzyć się z wymienionymi poniżej oraz innymi problemami. Postarajmy się jednak już na tym etapie (gdy jeszcze nie widzieliśmy warsztatów działających w praktyce) znaleźć ich najbardziej czułe punkty.

Kryteria

Najłatwiej zepsuć warsztaty niewłaściwie dobierając kryteria i skale ocen. Gdy nie pasują one do zadania i przygotowanych prac, uczniowie będą mieli poważny problem z wystawieniem rzetelnych ocen - po prostu w "słowniku" przewidzianym przez autora warsztatów zabraknie "słów", którymi można daną pracę opisać. Zagrożenie to trudno nazwać błędem lub wypaczeniem warsztatów, bo jego znaczenie jest oczywiste.

Jeśli jednak na etapie tworzenia warsztatów autor zaczyna mieć odczucie, że zbyt "dopracowane" kryteria i skale będą w dużym zakresie zbyt ubogie, by wystawić właściwe oceny, to lepiej spróbować zastosować kryteria i skale tradycyjne. Ocenianie standardowe polegające na przyznawaniu punktów lub procentów za wyczerpanie tematu, oryginalność, trudność czy staranność opracowania powinno dać miarodajne efekty. Kryteria te są dla uczniów zazwyczaj zrozumiałe i nie powinny im sprawić problemów.

Solidarność uczniowska

Uczniowie mają tendencję do wystawiania sobie dobrych ocen. Jest to zjawisko jeszcze silniejsze, gdy wystawiane oceny są istotne, na przykład mają wpływ na zaliczenie kursu. Aby doprowadzić do rzetelnej, wzajemnej oceny nauczyciel może zastosować kilka rozwiązań:

 • wystawiać w warsztatach ocenę nauczyciela z dużą wagą, a ocenę za ocenianie silnie uzależnić od zbieżności z oceną nauczyciela; uczniowie chcący zdobyć punkty za ocenianie muszą wówczas starać się wystawiać oceny podobne do tych, jakie wystawiłby nauczyciel; takie rozwiązania spowodują także odrzucenie ocen zbyt odbiegających od wzorcowej;
 • położyć większy nacisk na ocenianie niż przygotowanie pracy - to również może prowadzić do staranniejszej i bardziej rzetelnej oceny, choć niestety materiał do oceny (czyli prace uczniów) mogą być mniej staranne.

Jednak najlepszą gwarancją rzetelnego, wzajemnego oceniania pozostaje praca ze sprawdzoną i dojrzałą grupą uczniów i/lub stosowanie warsztatów na etapie doskonalenia umiejętności (i wyciągania wniosków z ocen), a nie sprawdzania wiedzy i zaliczania kursu.

Złośliwość?

Mniejszym problemem jest zaniżanie ocen przez uczniów. Oceny takie są zazwyczaj sporadyczne i jako takie nie mają dużego wpływu na ocenę pracy. Natomiast mocno obniżają ocenę za ocenianie wystawianą danemu uczniowi, gdyż znacznie odstają od przeciętnej. Celowe zaniżanie oceny działa więc silniej na niekorzyść oceniającego, niż ocenianego. Warto, by uczniowie byli świadomi tej zależności, gdyż dodatkowo powstrzyma ich ona przed celowym, niesprawiedliwym ocenianiem.

Brak wzorów

Wykonanie prac przykładowych i zorganizowanie uczniom treningu w ocenianiu wymaga czasu (i od nauczyciela, i od uczniów), więc łatwo może pojawić się pokusa pominięcia tego etapu. Nie należy jednak lekceważyć jego znaczenia w warsztatach, zwłaszcza gdy jest to forma nowa dla uczniów.

Podobnie ma się sprawa z ocenianiem prac przez nauczyciela. Oczywiście trudno zalecać, by nauczyciel zawsze oceniał wszystkie prace - wówczas często warsztaty nie byłyby możliwe do przeprowadzenia z racji związanego z nimi nakładu pracy. Jednak oceny nauczyciela często służą za wzorzec i mogą korygować oceny niepoprawne wystawione przez uczniów. Warto także zauważyć, że ocenienie kilku prac pomaga dodatkowo ocenić nauczycielowi poprawność zastosowanych kryteriów i skal.

Niedoszacowanie czasu pracy nauczyciela

Dobre zdefiniowanie warsztatów wymaga od autora/nauczyciela sporo czasu. Próba zaoszczędzenia go na tym etapie, może skończyć się złym określeniem kryteriów i zmarnowaniem całego wysiłku włożonego w warsztaty - własnego i uczniów. Niestety, warsztaty już uruchomione trudno modyfikować.

Warsztaty mogą wymagać także dodatkowo czasu przeznaczonego na przygotowanie prac przykładowych i wykonanie ocen wzorcowych.

Niedoszacowanie któregokolwiek z tych składników może doprowadzić do tego, że nauczyciel nie będzie w stanie należycie przygotować lub poprowadzić warsztatów.

Niedoszacowanie czasu pracy uczniów

Warsztaty wymagają sporo czasu od uczniów. Warto go starannie oszacować. Konieczny jest oczywiście czas na przygotowanie pracy - jest on w miarę łatwy do oszacowania (dla ucznia i dla nauczyciela) i do zaplanowania. Inaczej ma się sprawa z czasem przeznaczonym na ocenę prac innych. Uczniowie rzadko mają doświadczenie w tym zakresie i należy przyjąć, że rzetena ocena będzie dla nich czasochłonna. Dodatkowo są oni tutaj uzależnieni od tempa nadsyłania prac przez innych - nie mogą samodzielnie zaplanować terminu, kiedy przystąpią do oceniania. Czas oceniania dodatkowo wydłuża się, jeśli wymagamy uzgodnienia oceny.

Zagubieni uczniowie

Dla sporej grupy uczniów warsztaty mogą być formą nieznaną i trudną do szybkiego opanowania. Udział w nich wymaga dyscypliny i "czytania zasad ze zrozumieniem". Chcąc uniknąć nieporozumień, przed poważnymi warsztatami warto przeznaczyć trochę czasu na uświadomienie uczniom, na czym ta forma polega, jakie terminy i zadania są w niej kluczowe, co ma wpływ na ocenę. Pomóc może także przeprowadzenie testowych warsztatów, w których wykonując proste i szybkie zadanie uczniowie mają okazję zapoznać się z technicznymi wymogami warsztatów.

Niezdyscyplinowanie uczniów

Warsztaty polegają na współpracy grupy. Definiując je podajemy ramy czasowe tej współpracy. Uczniowie, którzy chcą wziąć pełny udział w warsztatach muszą przestrzegać podanych terminów:

 • muszą przygotować i przesłać pracę przed upływem terminu zgłoszeń;
 • w okresie oceniania powinni regularnie odwiedzać stronę warsztatów sprawdzając, czy nie dostali pracy do oceny;
 • gdy biorą udział w dyskusji na temat ocen, powinni starać się, by przebiegała ona sprawnie i zmieściła się w zaplanowanych ramach czasowych.

Prawie zawsze (a w dużych grupach zawsze) trzeba zakładać, że pewna liczba uczestników nie wywiąże się z zadania. Aby nie utrudniało to pracy innym, trzeba realistycznie definiować parametry warsztatów: terminy, liczbę ocenianych prac i tolerancję w jej wyznaczaniu.

Niespodzianki ze strony warsztatów

Nie ma co kryć, że warsztaty są formą złożoną. Znaczenie poszczególnych parametrów określających ich działanie nie jest zawsze oczywiste. Niestety, dostępna w Moodle dokumentacja jest często niejasna.

Wątpliwości można wyjaśniać samodzielnie testując pewne rozwiązania. Jednak testowanie warsztatów też nie jest proste. Ich pełny przebieg, wraz ze wszystkimi niespodziankami, możemy dopiero zaobserwować uruchamiając je dla rzeczywistych użytkowników i w rzeczywistym czasie. Wymaga to pomocy testowej grupy uczniów (cierpliwych i chętnych do współpracy) lub korzystania z fikcyjnych kont uczniowskich i samodzielnego odgrywania roli uczestników warsztatów. Żadna z tych metod nie jest ani szybka, ani łatwa.

Warto więc w pewnych sytuacjach pohamować apetyt i korzystać z bardziej podstawowej formy warsztatów, której działanie jest nam znane z dokładnością do wszystkich istotnych szczegółów.

Przykładowe scenariusze

Prześledźmy przebieg kilku przykładowych warsztatów. Będą się one różnić włączeniem lub usunięciem z przebiegu warsztatów fazy treningowej, samooceny, uzgadniania itp.

Terminy

Podstawowe terminy, które są przestrzegane w warsztatach, to terminy nadsyłania i oceniania prac. Załóżmy, że faza nadsyłania prac obejmuje cztery pierwsze kolumny na poniższym wykresie, a faza oceniania - cztery ostatnie. Widzimy, że Aga, Mika i Daga przysłały prace w terminie. Praca Agi została oceniona dwa razy, a praca Dagi - raz. Aga, Daga i Mika wykonały po jednej ocenie pracy.

Aga
Aga nadsyła własną pracę
Mika
Mika nadsyła własną pracę
Praca Agi jest wysłana do oceny Mice
Mika
Daga
Daga nadsyła swoją pracę
Praca Agi jest wysyłana do oceny Dadze
Daga
Praca Dagi jest wysyłana do oceny Adze
Aga

Wiele wersji pracy

Można pozwolić uczniowi ulepszać swoja pracę i nadsyłać w czasie warsztatów jej kolejne wersje. Jest to istotne wówczas, gdy Moodle wysłał już do oceny wcześniejszą wersję (przed rozpoczęciem fazy oceniania uczeń może modyfikować swoją pracę nawet wtedy, jeśli dosyłanie nowych wersji jest zabronione). W takiej sytuacji wykonane już oceny pozostają ważne, ale do kolejnych oceniających jest wysyłana nowa wersja.

Na poniższym diagramie faza nadsyłania obejmuje pięć pierwszych kolumn. W tym czasie Aga przysłała dwie wersje swojej pracy. Daga oceniała pierwszą wersję, a Mika - drugą. Obie oceny są ważne i brane pod uwagę przy wyznaczaniu oceny końcowej.

Aga
Aga nadsyła pracę
Daga
Daga nadsyła swoją pracę
Mika
Mika nadsyła swoją pracę
Praca Agi jest wysyłana do oceny Dadze
Daga
Aga
Aga przysyła nową wersję pracy
Praca Agi (nowa wersja) jest wysyłana do oceny Mice
Mika

Uzgadnianie oceny

W warsztatach można wymagać, by oceniany zaakceptował wystawianą mu ocenę. Oceniany i oceniający mają wówczas możliwość wymiany opinii (w czasie jej trwania można ukryć przed ocenianym ocenę, pokazując mu jedynie komentarze oceniającego). Ocena jest uznawana za ważną tylko wówczas, jeśli przed upływem fazy oceniania strony dojdą do porozumienia. Jeśli ocena nie zostanie uzgodniona, to nie jest zaliczana ocenianemu, jako ocena pracy, ani oceniającemu, jako wykonana ocena.

Poniżej widzimy, że praca Agi została wysłana do oceny trzem osobom. Dwie z tych ocen zostały przez Agę zaakceptowane (jedna po modyfikacjach). Mika jednak nie zdołała dojść do porozumienia z Agą w terminie. Oznacza to, że Moodle uwzględni tylko dwie oceny pracy Agi. Udział w warsztatach w roli oceniającego zostanie zaliczony tylko Dadze i Jadze.

Aga
Aga nadsyła pracę
Daga, Jaga i Mika
Daga, Jaga i Mika też nadsyłają swoje prace.
Praca Agi jest wysyłana do oceny Dadze. Aga akceptuje ocenę wystawioną przez Dagę.
Daga
Praca Agi jest wysyłana do oceny Mice. Aga nie zgadza się z oceną Miki.
Mika
Praca Agi jest wysyłana do oceny Jadze. Aga nie zgadza się z oceną Jagi.
Jaga
Jaga zmienia ocenę i Aga ją akceptuje.
Jaga

Przykłady

Nauczyciel może przygotować i zgłosić na warsztaty kilka przykładowych prac. W parametrach warsztatów można zaznaczyć, ile z tych przykładów musi zobaczyć i ocenić uczeń, zanim dostanie do oceny prace innych.

W poniższym przykładzie przyjęliśmy, że każdy musi ocenić co najmniej jedną pracę przykładową. W związku z powyższym, w czasie naszych króciutkich warsztatów Aga i Daga zdążyły nadesłać prace. Obie zdążyły też przygotować się do oceniania i ocenić nawzajem swoje prace.

Aga
Aga nadsyła pracę
Daga
Daga nadsyła pracę
Moodle przesyła przykładową pracę do oceny Dadze. Nauczyciel ogląda i ocenia poprawność oceny Agi.
Daga
Praca Agi jest wysłana do oceny Dadze.
Daga
Moodle przesyła przykładową pracę do oceny Adze. Nauczyciel ogląda i ocenia poprawność oceny Agi.
Aga
Praca Dagi jest wysłana do oceny Adze.
Aga

Oceny nauczyciela

Nauczyciel może ocenić dowolnie wybrane prace nadesłane w ramach warsztatów. Jego ocena jest uwzględniana przy wyliczaniu oceny za pracę i porównywaniu innych ocen. Ocena ta może mieć większe znaczenie, niż oceny pozostałych uczniów.

W poniższym przykładzie przyjmijmy, że waga oceny nauczyciela wynosi 3 i każdy uczeń ma zgłosić swoją pracę i ocenić jedną inną. Widzimy, że praca Dagi została oceniona dodatkowo. Ma to oczywiście wpływ na jej ocenę. Ocena nauczyciela może jednak także mieć wpływ na ocenę Jagi za ocenianie. Wystawiona przez nią Dadze ocena jest bowiem porównywana z oceną wystawioną przez nauczyciela.

Jaga
Jaga nadsyła pracę
Daga
Daga przysyła swoją pracę.
Praca Jagi jest wysyłana do oceny Dadze.
Daga
Praca Dagi jest wysyłana do oceny Jadze.
Jaga
Nauczyciel ocenia pracę Dagi.
nauczyciel

Samoocena

W warsztatach można wymagać, by każdy uczestnik ocenił także swoją własną pracę. Ocena ta jest oceną dodatkową, ponad limit podany w ustawieniach warsztatów. Jest zaliczana do średniej ocen za pracę. Jej wykonanie jest także wliczane uczniowi w ocenę za ocenianie na zwykłych zasadach, tzn. za wystawienie tej oceny dostanie dużo punktów, jeśli jest ona zbieżna z oceną wzorcową - wystawioną przez nauczyciela, lub średnią pozostałych ocen za jego pracę.

Jaga
Jaga nadsyła pracę
Praca Jagi jest wysyłana do oceny Jadze.
Jaga
Daga
Daga przysyła swoją pracę.
Praca Jagi jest wysyłana do oceny Dadze.
Daga
Praca Dagi jest wysyłana do oceny Jadze.
Jaga
Praca Dagi jest wysyłana do oceny Dadze.
Daga
Ostatnia modyfikacja: sobota, 12 marzec 2011, 22:07
Pomiń Nawigacja

Nawigacja

Pomiń Ustawienia

Ustawienia