Definiowanie lekcji w Moodle

W tej sekcji

nauczymy się tworzyć lekcję Moodle. Jest to ciekawa, ale dość złożona struktura. Jej tworzenie trzeba rozpocząć od podania szeregu parametrów decydujących o tym, jak uczeń będzie lekcję widział, wykonywał i jak będzie oceniany. Rozpoczniemy od zapoznania się z wszystkimi parametrami - z tymi istotniejszymi dokładniej, a z tymi mniej ważnymi - bardziej pobieżnie. Na koniec dowiemy się, które są nam potrzebne już w pierwszej lekcji.

Chcąc utworzyć lekcję Moodle, otwieramy stronę swojego kursu, włączamy tryb edycji i w odpowiedniej sekcji z listy Dodaj składową wybieramy składową Lekcja. Otwiera się obszerny formularz, w który trzeba wpisać parametry lekcji. Potem trzeba będzie jeszcze stworzyć karty lekcji i zdefiniować nawigację, czyli przejścia pomiędzy kartami. Czeka nas więc sporo pracy.
Rozpocznijmy od formularza i przejrzyjmy najważniejsze z jego opcji. Te, które pominiemy można często pozostawić nieokreślone lub wypełnione wartościami domyślnymi, ewentualnie poznać ich działanie później. Pominiemy także takie, których znaczenie jest oczywiste.
Bardzo niecierpliwi lub obawiający się zniechęcenia i nawału pracy mogą rzucić okiem na króciutki rozdzialik pt. Szybki start, którego zawartość pozwala przekonać się, że pomimo nawału opcji przejście przez ten etap definiowania prostej lekcji nie jest bardzo kłopotliwe.


Opcje lekcji - ogólne
Nazwa lekcji
określamy unikalną w ramach kursu nazwę lekcji. Pod tą nazwą lekcja będzie widoczna dla ucznia w kursie i w wykazie składowych, nazwa powinna więc dobrze określać przeznaczenie i/lub treść lekcji. Nazwę lekcji można później zmienić. Jak widać (po kolorze czerwonym i gwiazdce) jest to parametr wymagany - trzeba go wpisać.
Maksymalna liczba odpowiedzi/przejść
Ten parametr określa, ile będzie możliwych wyjść z każdej karty. To oznacza, że dla każdego pytania autor lekcji będzie mógł podać tyle potencjalnych odpowiedzi ucznia i dla każdej z nich określić punktację, informację zwrotną oraz kartę, którą uczeń zobaczy, jako kolejną. Przy prostych pytaniach typu prawda/fałsz dwa wyjścia są wystarczające, ale już przy pytaniach wielokrotnego wyboru czy krótkiej odpowiedzi może to być zdecydowanie za mało. Początkowo, gdy treść lekcji nie jest jeszcze sprecyzowana, można pozostawić wartość początkową (4) tego parametru, a potem, w miarę potrzeby, powiększyć go.


Opcje lekcji - ocenianie lekcji
Opcje z tej grupy pozwalają określić, jak będzie wyznaczana ocena ucznia za wykonanie lekcji. To zagadnienie jest opisane w odrębnej sekcji, więc w tym miejscu je pominiemy. Poza tym, na etapie definiowania lekcji, parametry oceniania nie odgrywają istotnej roli.


Opcje lekcji - kontrola przebiegu
Ta grupa parametrów istotnie decyduje o kształcie lekcji. W szczególności, dokonujemy tutaj wyboru, czy lekcja będzie wielowątkowa lub prosta (ewentualnie z klastrami) czy losowa. Decyduje o tym parametr Po poprawnej odpowiedzi. Wybór pierwszej jego wartości Normalnie - idź zgodnie z trybem lekcji spowoduje, że lekcja będzie wielowątkowa lub prosta, czyli sterowanie będzie zgodne z nawigacją, którą zdefiniujemy. Wybór każdej z pozostałych dwóch wartości (Nigdy nie pokazuj tej samej strony dwukrotnie, Umożliw wielokrotne przeglądanie stron z błędną odpowiedzią) powoduje, że lekcja będzie miała przebieg "losowy" - system będzie losował spośród dostępnych kartę, którą ma pokazać uczniowi jako kolejną. Pozostałe parametry mają następujące znaczenie.
Minimalna liczba pytań
Opcja ta ma zastosowanie w lekcjach wielowątkowych - określamy w niej, jaka jest minimalna liczba pytań, na jakie musi odpowiedzieć uczeń, zanim system wystawi mu ocenę za lekcję. Pozwala to uniknąć wystawienia zbyt wysokiej oceny uczniowi, który przeszedł niewiele wątków lekcji bezbłędnie, w stosunku do ucznia, który przeszedł więcej wątków popełniając kilka błędów. Nadając parametrowi Minimalna liczba pytań odpowiednią wartość spowodujemy, że system nie wystawi oceny za lekcję, zanim uczeń nie odpowie na ustaloną liczbę pytań.
Rozważmy następujący przykład. Mamy lekcję złożoną z trzech wątków zawierających odpowiednio: 5, 10 i 10 kart z pytaniami. Uczeń A wybiera tylko pierwszy wątek i odpowiada dobrze na wszystkie zawarte w nim pytania, po czym kończy lekcję. Uczeń B przechodzi wszystkie wątki popełniając w sumie 5 błędów na 25 pytań. Jeśli nie ustawimy omawianego parametru, to A będzie miał 100% punktów za lekcję, a B tylko 20/25 czyli 80%. Nie zawsze jest to zgodne z naszymi zamierzeniami.
Jeśli wpiszemy wartość omawianego parametru równą 15, to A jest zmuszony odwiedzić jeszcze co najmniej jeden wątek, by zaliczyć lekcję. Przyjmując, że w wątku tym popełni 5 błędów, jego wynik wyniesie 10/15, czyli 66,7%.

Ilość stron (kart) do wyświetlenia
Ten parametr ma zastosowanie w lekcjach losowych. Pozostawienie jego wartości równej zero powoduje, że lekcja będzie kontynuowana, dopóki system nie pokaże uczniowi wszystkich kart (niektóre być może wielokrotnie). Ustawienie wartości parametru mniejszej niż liczba wszystkich kart w lekcji spowoduje, że lekcja może zakończyć się wcześniej.
Maksymalna liczba podejść
Ten parametr określa, po ilu nieskutecznych próbach odpowiedzi na pytanie uczeń zostanie przeniesiony do kolejnej strony. Ma on zastosowanie w przypadku, gdy pytanie na karcie jest pytaniem "otwartym" i autor lekcji nie może przewidzieć wszystkich możliwych odpowiedzi ucznia i określić dla nich ciągu dalszego lekcji. Ustawienie parametru Maksymalna liczba podejść pozwala kontynuować uczniowi lekcję w takiej sytuacji.
Na przykład, odpowiadając na pytanie numeryczne o liczbę województw w Polsce, uczeń może podawać cały czas liczby różne od dopuszczalnych wyników (powiedzmy, że autor pytania dopuścił odpowiedzi 5, 15, 16, 14, 17, 49 i 16, jako liczby województw występujące w różnych okresach od 1919 roku). Wówczas system pozostawia go na tej samej stronie lekcji. Jeśli ustalimy wartość omawianego parametru na 5, to po odpowiedziach: 10, 20, 25, 30, 40, uczeń zostanie przeniesiony do kolejnej karty lekcji (w porządku naturalnym, a nie nawigacyjnym), oczywiście nie otrzymując żadnych punktów za zadanie.
Parametr Maksymalna liczba podejść nie jest brany pod uwagę w pytaniach typu esej, które nie są sprawdzane autoamaycznie. Nie jest także uwzględniany, gdy przebieg lekcji testuje nauczyciel. Aby więc sprawdzić, czy działa poprawnie w definiowanej przez nas lekcji, trzeba zalogować się jako uczeń - zmiana roli na "Uczeń" w lekcji Moodle nie wystarczy. Warto więc posiadać dodatkowe konto w systemie o uprawnieniach ucznia.
Wyświetl domyślną informację zwrotną
Dla każdej przewidzianej odpowiedzi ucznia, autor lekcji może podać informację zwrotną - jest ona wyświetlana, gdy uczeń wybierze daną odpowiedź. Jeśli autor nie poda własnej informacji zwrotnej, to:
  • jeśli wpiszemy wartość "nie" omawianego parametru, to uczeń po odpowiedzi jest przenoszony na kolejną kartę lekcji bez żadnego komentarza dotyczącego poprawności jego odpowiedzi (sama obserwacja, czy pozostał na tej samej stronie czy został przeniesiony dalej, może być wystarczającym komentarzem);
  • jeśli nadamy parametrowi wartość "tak", to system wyświetli standardową informację zwrotną typu: "To jest dobra odpowiedź" lub "To jest zła odpowiedź" i dopiero po niej przeniesie ucznia na kolejną kartę lekcji.
Pozwól studentom zmieniać odpowiedzi, Wyświetl przycisk zmian
Parametry te pozwalają na zmianę udzielonej wcześniej odpowiedzi w czasie jednego przebiegu lekcji. Wielokrotne przeglądanie tych samych kart i ewentualna zmiana odpowiedzi mogą mieć sens w przypadku lekcji, w czasie których uczeń poznaje materiał. Jednak dopuszczenie do tego może spowodować problemy z nawigacją - wyznaczanie maksymalnej liczby podejść, minimalnej liczby widzianych stron, oraz z wyznaczaniem wyniku. Alternatywą dla zastosowania tych parametrów jest zezwolenie uczniowi na ponowne wykonanie całej lekcji, co ustawiamy w parametrach lekcji związanych z ocenianiem.


Opcje lekcji - formatowanie
W tej grupie opcji określamy, czy student będzie widział lekcję osadzoną w oknie kursu Moodle czy też w oddzielnym oknie (i jaki będzie wygląd tego okna). Dwa ostatnie parametry pokazują, od jakiej wartości będzie wyświetlany wynik i czy będzie widoczny pasek postępu pokazujący, jaką część wymaganych kart uczeń już zaliczył.


Opcje lekcji - kontrola dostępu
Znaczenie opcji z tej grupy jest oczywiste - dotyczą one sposobu i okresu udostępnienia lekcji uczniom.


Opcje lekcji - zależności
Parametr W zależności od pozwala wskazać inną lekcję z kursu, której wynik może decydować o dopuszczeniu ucznia do bieżącej lekcji. Warunkiem może być spędzenie określonego czasu, zaliczenie bądź uzyskanie odpowiedniej oceny z tej lekcji. Z parametru tego warto korzystać dopiero wtedy, gdy mamy sporo materiałów opracowanych w formie lekcji i chcemy ułożyć je w określony tok dydaktyczny.


Opcje lekcji - wyskakujące okienka WWW
Do niektórych lekcji warto jest załączyć dodatkowy materiał - film lub animację, stronę WWW lub dokument pdf. Materiał taki możemy "załączyć" do lekcji i wyświetlać w dodatkowym okienku, "wyskakującym" obok okienka lekcji. Pozwala to uczniowi mieć przed oczami materiał, którego dotyczą pytania. W parametrach z tej grupy określamy, jaki materiał chcemy pokazać, i jakie będzie okienko, w którym będzie prezentowany.


Opcje lekcji - inne

Link do składowej pozwala wskazać, do jakiej aktywności kursu system przeniesie ucznia po zakończeniu lekcji. Gdy pole to nie jest określone, to uczeń powraca do strony kursu.
Liczba pozycji... jest wykorzystywana, gdy ocena ucznia jest pokazywana "na tle innych" wyników. Parametr wskazuje, ile czołowych lokat innych uczniów będzie widział uczeń wykonujący lekcję.
Użyj ustawień... powoduje, że przy definiowaniu kolejnej lekcji wstępne wartości parametrów będą takie, jak w aktualnej.


Opcje lekcji - standardowe opcje modułów
W tej grupie parametrów decydujemy, czy lekcja ma już być widoczna dla uczniów. Możemy nadać jej także unikalny numer, który wykorzystuje się przy ustalaniu oceny ucznia za cały kurs. O jego zastosowaniu powiemy więcej w oddzielnej sekcji dotyczącej oceniania ucznia w kursie.


Opcje lekcji - przyciski końcowe
Zapisz i wróć do kursu
Przycisk ten przeniesie nas z powrotem na stronę kursu, o ile tylko poprawnie wypełniliśmy wszystkie wymagane (czerwone) pola formularza. W ten sposób kończymy definiowanie parametrów lekcji, ale nie samej lekcji!!! Przecież nie ma ona jeszcze treści, pytań, nawigacji...
Zapisz i wyświetl
Po kliknięciu na ten przycisk przechodzimy do strony, na której możemy definiować zawartość lekcji: karty, pytania, nawigację...
Anuluj
Po wybraniu tego przycisku i my, i Moodle zapominamy, że cokolwiek robiliśmy przez ostatnie 5 minut, 15 minut, godzinę...

Analiza wszystkich dostępnych parametrów lekcji przekonuje nas, że aby rozpocząć tworzenie swojej pierwszej lekcji, wystarczy ustawić tylko następujące:

  • Nazwa lekcji (grupa Ogólne) - nadajemy nazwę naszej pierwszej lekcji - musi być unikalna w ramach kursu i powinna coś mówić o zawartości. Może to być, na przykład, Kajakarstwo - lekcja testowa.
  • Maksymalna liczba odpowiedzi/przejść (grupa Ogólne) - upewniamy się, że wpisana tu wartość wynosi co najmniej 4 - możemy ją nawet podnieść do 6, by mieć możliwość zadawania pytań z taką liczbą odpowiedzi.
  • Po poprawnej odpowiedzi (grupa Kontrola przebiegu lekcji) - wybieramy wartość Normalnie - idź zgodnie z trybem lekcji, bo nasza pierwsza lekcja będzie lekcją prostą, ewentualnie wielowątkową.
  • Widoczne (grupa Standardowe opcje modułów) - wybieramy wartość Ukryj, by nie pokazywać światu naszej "rozgrzebanej" lekcji.
  • Na koniec klikamy na przycisk Zapisz i wyświetl i przechodzimy do, pustej na razie, strony z kartami naszej lekcji.

Jeśli wskoczyliśmy do tego rozdziału z góry tej strony jedynie po to, by przekonać się, że problem definiowania parametrów lekcji nas nie przerasta, to możemy już wracać. Ja latam!
Co jest dalej? Jeśli natomiast zapoznaliśmy się już ze znaczeniem i rolą najważniejszych parametrów lekcji, to możemy przejść do kolejnej sekcji. W niej dowiemy się, jak tworzyć strony lekcji z informacjami dla uczniów, czyli karty.

Ostatnia modyfikacja: sobota, 12 marzec 2011, 22:07
Pomiń Nawigacja

Nawigacja

Pomiń Ustawienia

Ustawienia