Lekcja w Moodle

W tej sekcji

poznamy składową Moodle nazwaną lekcją:

Czym jest lekcja Moodle?

Słowo "lekcja" w Moodle nie oznacza typowej lekcji szkolnej, lecz jest zarezerwowane dla szczególnego rodzaju ćwiczenia, w którym przekazywanie informacji połączone jest ze sprawdzeniem jej przyswojenia. Definiując lekcję przygotowujemy odpowiedni materiał i dzielimy go na fragmenty. Do każdego fragmentu możemy przygotować pytanie sprawdzające. Przygotowane fragmenty z ewentualnymi pytaniami nazywamy kartami.
 
Rysunek: schematyczny podział materiału na karty

Nawigacja w lekcji

Karty lekcji są ułożone w naturalnym porządku, wynikającym z kolejności, w jakiej są zdefiniowane. Jednak uczeń niekoniecznie zobaczy karty w tej kolejności. Dla każdej karty zawierającej pytanie kontrolne można bowiem dodatkowo określić, do jakiej karty powinien zostać przeniesiony uczeń, po udzieleniu odpowiedzi. Mogą być to różne karty dla każdej z przewidzianych przez autora lekcji odpowiedzi. Taki sposób prowadzenia ucznia przez lekcję nazywamy nawigacją. Przykłady kilku typowych rozwiązań nawigacji są zaprezentowane na poniższych schematach.

Rysunek: przykładowe schematy nawigacji w lekcji
Rysunek: przykładowe schematy nawigacji w lekcji cd.

Rodzaje lekcji

Cały tok lekcji można podzielić na oddzielne fragmenty, tak zwane wątki. W wybranych miejscach lekcji umieszczamy wówczas karty pozwalające uczniowi wybrać wątek, który chce kontynuować. Takie karty nazywamy tablicami wątków. Lekcję zawierającą wiele wątków nazwiemy wielowątkową, a lekcję złożoną tylko z jednego wątku - prostą. Odrębnym typem lekcji są lekcje losowe. Składają się one z wielu niezależnych kart, które Moodle prezentuje uczniowi w losowej kolejności. W lekcji prostej i wielowątkowej można wprowadzić fragmenty losowe, nazywane klastrami. Poniżej przedstawiony jest schematyczny opis każdego z wymienionych typów lekcji. Jak je definiować, dowiemy się dopiero w następnej sekcji.

Rysunek: lekcja prosta Moodle

Lekcja prosta składa się z jednego wątku. Nawigacja w niej może być standardowa lub bardziej skomplikowana. Nie zmienia to jednak faktu, że jest to cały czas lekcja prosta, w której uczeń nie ma w żadnym momencie możliwości wyboru ścieżki w lekcji czyli wątku. Jego "wybory" wynikają tylko i wyłącznie z oceny poprawności jego odpowiedzi przez system.

Rysunek: lekcja wielowątkowa Moodle

Lekcja wielowątkowa zawiera w swojej treści karty, na których uczeń ma przedstawionych kilka opcji do wyboru, tzw. tablice wątków. Po dokonaniu wyboru uczeń kontynuuje wybraną ścieżkę (wątek) lekcji. Po zakończeniu wątku uczeń powraca do tablicy wątków, na krótej zaczyna się wątek. Często stosowanym rozwiązaniem jest:

  • podanie w tablicy wątków kilku równorzędnych tematów do wyboru oraz
  • możliwości zakończenia lekcji lub przeskoczenia do jej dalszej części.
Przy takiej konstrukcji uczeń może wybierać i wykonywać wątki rozpoczynające się w tablicy w dowolnej kolejności. Po przejrzeniu tych wątków, które go interesują, może wybrać opcję prowadzącą dalej - na koniec lekcji lub do jej dalszej części.

Rysunek: lekcja losowa Moodle

Lekcja losowa to zbiór niezależnych i równorzędnych kart, na przykład:

  • każda karta może zawierać zdjęcie rośliny i pytanie o jej nazwę;
  • na każdej karcie może być cytat i pytanie o jego autora;
  • możemy także na kartach umieścić opis zjawiska fizycznego i zapytać o prawo, które nim rządzi (w tym przypadku lepiej dać uczniowi listę możliwości do wyboru, by uniknąć pytania z niejednoznaczną odpowiedzią);
  • karty mogą zawierać słowa w języku angielskim, a rolą ucznia może być podanie tłumaczenia (tutaj także trzeba uważać na możliwe niejednoznaczne odpowiedzi) itd.
Definiując lekcję losową określamy liczbę losowań, ustalamy, czy możliwe są powtórzenia oraz czy powtarzamy karty, które uczeń rozwiązał poprawnie itd. Szczegóły poznamy w następnej sekcji.

Rysunek: kaster w lekcji Moodle

Klastry to fragmenty lekcji prostych i wielowątkowych, które system prezentuje uczniowi, jak karty lekcji losowej - w przypadkowej kolejności. Na przedstawionym schemacie z kart z utworami Juliusza Słowackiego został utworzony klaster. To oznacza, że karty te będą prezentowane uczniowi w losowej kolejności. Dopiero, gdy odpowie poprawnie na wszystkie zawarte w nich pytania, zostanie przeniesiony do kolejnej karty lekcji - pierwszej za klastrem.

Zasady stosowania lekcji

Lekcja zasadniczo została pomyślana jako ćwiczenie jednocześnie przekazujące materiał jak i sprawdzające jego zrozumienie. W typowej lekcji jedna karta zawiera porcję informacji oraz pytanie kontrolne dotyczące tej informacji. Należy przyjąć, że uczeń podczas jednej sesji przy komputerze przejdzie lekcję (lub jej wątek) złożony z kilkunastu kart.

Możliwe są oczywiście odstępstwa od powyższych zasad. Można zaplanować lekcję-rzekę, którą uczeń z założenia będzie wykonywał fragmentami. Duża liczba kart może być też wskazana w lekcjach losowych służących do treningu i sprawdzenia wiedzy. Lekcję można także związać z koniecznością poszukiwania odpowiedzi w innych materiałach niż zaprezentowana na kartach informacja, na przykład w podręczniku lub w Internecie.

Wykonanie lekcji przez ucznia jest dość pracochłonne - wymaga sporej koncentracji i czytania tekstu ze zrozumieniem. "Motywacją" do poprawnych odpowiedzi jest możliwość przejścia do kolejnych kart, a raczej niemożliwość przejścia dalej w przypadku odpowiedzi niepoprawnych.

Zaczytany
Bla bla...

Lekcja nie nadaje się do wprowadzania obszernych porcji materiału. Pracochłonność, czasochłonność i konieczność koncentracji mogą powodować zniechęcenie ucznia i niemożność ukończenia lekcji.

Rozrywkowy

Wskazane jest by materiał prezentowany w lekcji był atrakcyjny i zawierał elementy podtrzymujące zainteresowanie i koncentrację (grafika, animacja, niebanalne pytania kontrolne).

Ważne jest, by odpowiedzi na pytania kontrolne były jednoznaczne. W przeciwnym razie uczeń może utknąć na jednej karcie bez możliwości przejścia dalej (przekonamy się później, że autor lekcji może takiej sytuacji zapobiec, jeśli ją przewidzi).

Głową w mur
Gotowanie

Przygotowanie dobrej lekcji jest pracochłonne dla autora. Musi ona być także dobrze przetestowana (szczególną uwagę należy zwrócić na możliwość niezrozumienia pytania kontrolnego i niejednoznaczne odpowiedzi).

Rzepka

Lekcja nie nadaje się raczej do kontroli wiedzy uczniów. Do tego celu zazwyczaj lepiej posłuży quiz.

Lekcja nadaje się do samodzielnego powtarzania i utrwalania materiału przez uczniów.

Ćwiczenie fizyczne

Lekcja nadaje się także do wprowadzania niewielkich (kilkustronicowych) porcji materiału, który jest dość treściwy i powinien być przyswojony ze zrozumieniem.

Pizza w kawałkach
Będzie później Będzie później
Ostatnia modyfikacja: sobota, 12 marzec 2011, 22:07
Pomiń Nawigacja

Nawigacja

Pomiń Ustawienia

Ustawienia