Uczniowie I - zapisy na kurs

Najwyższa pora przypomnieć sobie, że kurs nie jest tylko dla nauczyciela. Bardzo potrzebni są w nim uczniowie i w tej sekcji dowiemy się, jak pomóc im dostać się na kurs i uczynić w nim pierwsze kroki. W tym celu omówimy następujące zagadnienia:

Zapisy na kurs

W tej sekcji zakładamy, że mamy gotowy lub prawie gotowy kurs, który chcemy w całości lub w części udostępnić uczestnikom. Zasady i sposób zapisu uczestników na kurs są określone przez parametry występujące w formularzu Ustawienia kursu, do którego nauczyciel ma dostęp poprzez opcję o tej samej nazwie w bloku Administracja na stronie kursu.

By skorzystać z tej opcji musimy występować w kursie z uprawnieniami nauczyciela, autora lub administratora. Pamiętajmy więc, by:
 • zalogować się w swoim kursie treningowym (zapewne z uprawnieniami nauczyciela);
 • jeśli wcześniej zmieniliśmy rolę na Uczeń czy Student, to powróćmy do swej standardowej roli nauczyciela - przycisk Zmień rolę na...;
 • jeśli blok Administracja jest zwinięty, to rozwińmy go, by zobaczyć znajdujące się w nim opcje.

Jeśli wszystko jest OK, to możemy przystąpić do śledzenia zawartości bieżącego tematu, mając pod ręką otwarte okienko swojego kursu i dostępną w nim opcję Ustawienia.

1. Terminy zapisów na kurs

Okres i sposób zapisu na kurs określamy w Ustawieniach kursu w grupie opcji Zapisy.

W pierwszej kolejności wybieramy sposób zapisu i domyślną rolę nowego uczestnika. Najwygodniej jest pozostać przy ustawieniach standardowych:

 • Internal enrollment - każdy użytkownik zarejestrowany w naszym Moodle będzie mógł sam zapisać się na kurs;
 • Student - nowo zapisany uczestnik automatycznie dostaje uprawnienia ucznia/studenta.

Następne parametry pozwalają ograniczyć okres zapisów na kurs. Prosty wybór opcji Nie lub Tak pozwala ręcznie sterować okresem zapisów, czyli otworzyć kurs, gdy jest on gotowy na przyjęcie uczestników, i zamknąć, gdy wszyscy już się zapiszą. Opcja Zakres dat pozwala z góry określić termin zapisów i złożyć na Moodle odpowiedzialność za jego dopilnowanie.

Ustawienie ostatniego parametru - Okres uczestnictwa - spowoduje, że po określonej liczbie dni uczestnicy zostaną automatycznie wypisani z kursu przez system, przy czym okres uczestnictwa jest naliczany każdemu uczestnikowi indywidualnie. Aby uprzedzić uczestników i nauczycieli o upływającym okresie uczestnictwa w kursie, warto pamiętać o ustawieniu parametrów w kolejnej grupie opcji Zgłoszenie o wygaśnięciu.

 • Powiadom - czy system ma wysłać e-mail do nauczyciela z informacją, że upływa okres uczestnictwa ucznia w kursie;
 • Zawiadom studentów - czy analogiczne ostrzeżenie zostanie wysłane na e-mail ucznia;
 • Próg - ile dni przed wypisem zostaną wysłane powyższe ostrzeżenia.

Internal enrollment, czyli zapis wewnętrzny, jest najbardziej typową dla Moodle metodą zapisów na kursy - każdy zarejestrowany uczestnik Moodle ma prawo zapisać się na kurs znajdujący się na platformie. Prawo to można ograniczyć definiując hasło dostępu do kursu lub ręcznie modyfikując listę uczestników, o czym za chwilę. Zasadniczo jednak wychodzimy z założenia, że wstępna weryfikacja uczestników odbywa się na etapie tworzenia kont w Moodle, a gdy użytkownik już takie konto ma, to może dość swobodnie korzystać z oferty dydaktycznej naszej platformy. Warto wiedzieć, że w razie potrzeby można korzystać z innych metod zapisu, w szczególności takich, które wymagają wniesienia opłaty za kurs (np. Paypal). Jeśli chcemy, by wnoszenie opłat i weryfikacja odbywały się automatycznie, to musimy ustalić z administratorem Moodle dostępność takiej metody zapisu (będzie wówczas widoczna na liście możliwych metod obok Internal enrollment) i podać w formularzu Moodle koszt kursu i walutę.

2. Problemy z zapisami i wypisami

W trakcie trwania kursu nauczyciel może modyfikować parametry określające terminy zapisów. Może także zapisywać i wypisywać uczestników kursu. Dodatkowo, uczniowie mogą samodzielnie wypisywać się z kursu i, ewentualnie, zapisywać się ponownie. Warto wyjaśnić sobie, co może wówczas dziać się z uczestnikami i efektami ich pracy w kursie.

 1. Zmiana terminu zapisów lub ich zamknięcie nie powodują wypisania uczestników już zapisanych na kurs. Jeśli to konieczne, nauczyciel lub administrator mogą wypisać ich ''ręcznie''.
 2. Uczestnik, który samodzielnie wypisze się z kursu, może mieć problem z powrotem, jeśli w międzyczasie upłynął lub został zmieniony termin zapisów. W takiej sytuacji musi zwrócić się do nauczyciela lub administratora, który może go zapisać na kurs ''ręcznie''.
 3. Przypomnijmy, że ustalenie w opcjach kursu ograniczonego Okresu uczestnictwa spowoduje, że po jego upływie uczestnicy zostaną automatycznie wypisani z kursu przez system. Okres uczestnictwa jest naliczany każdemu uczestnikowi indywidualnie, od momentu zapisu. Z racji problemów, jakie może spowodować automatyczne wypisywanie uczniów z kursu, zwłaszcza w okresie zaliczeń i terminów oddawania prac końcowych, z opcji tej należy korzystać ostrożnie lub nie korzystać wcale.
 4. Gdy uczestnik wypisuje się z kursu (lub zostaje wypisany), system Moodle przechowuje w swojej bazie wszystkie jego prace, oceny, aktywności itp. Jednak dopóki uczestnik nie zapisze się ponownie na kurs (lub nie zostanie zapisany), informacje te nie są dostępne. W szczególności nauczyciel może mieć problemy z oceną prac i postępów takiego uczestnika.
 5. Gdy uczestnik zapisuje się ponownie na kurs (lub zostaje zapisany), wszystkie jego aktywności w kursie (prace, oceny, wypowiedzi) stają się ponownie dostępne. Umożliwia to uczestnikowi kontynuację kursu, a nauczycielowi - ocenę całkowitego uczestnictwa takiej osoby w kursie.

3. Uczeń, student czy uczestnik? A może gość?

Uczestników kursu możemy nazwać: uczniami, studentami, kursantami czy żakami w zależności od typu kursu i odbiorców, dla których jest przeznaczony. Wstępnie w kursie stosowany jest termin domyślny, ustawiony w Moodle. W kursach szkolnych często jest to słowo uczeń, a w akademickich - student. Jeśli termin ten nie odpowiada nam lub uczestnikom naszego kursu, to możemy go zmienić w Ustawieniach kursu.

Oprócz uczniów w kursie mogą pojawić się goście - zezwalamy im na dostęp w Ustawieniach kursu.

Gość jest biernym uczestnikiem kursu - może śledzić zawartość materiałów, polecenia zadań, wpisy na forach, ale nie może sam wykonywać ćwiczeń, wypowiadać się na forach, przesyłać prac do oceny. Jako gości zapraszamy do kursu zazwyczaj osoby, którym chcemy polecić (zarekomendować) nasz kurs, lub od których chcemy usłyszeć opinię na jego temat.

4. Udostępnianie kursu

Oprócz określenia terminu zapisów na kurs, dodatkowo autor lub nauczyciel może kurs zamknąć lub zabezpieczyć hasłem. Do tego celu służą opcje w grupie Dostępność w Ustawieniach kursu.

 • Opcja dostępność - pozwala zamknąć kurs, niezależnie od terminu zapisów. Wybór wartości Ten kurs NIE JEST dostępny dla studentów powoduje, że uczestnicy kursu nie mogą się do niego dostać, a nowi uczniowie nie mogą się na niego zapisać nawet, jeśli trwa okres zapisów. Nazwa zamkniętego kursu przestaje być widoczna na stronach Moodle dla potencjalnych uczestników. Widzą ją jedynie osoby o odpowiednich uprawnieniach, tj. administrator, autor czy nauczyciel kursu.
  Po przywróceniu wartości opcji Ten kurs JEST dostępny dla studentów wszystko powraca do normy - zapisani uczestnicy znowu mogą wchodzić do kursu, a nowi - zapisywać się, jeśli nie upłynął okres zapisów.
 • Opcja Klucz dostępu pozwala określić hasło, które będzie potrzebne, by zapisać się na kurs. Hasło to nie jest potrzebne osobom, które już są uczestnikami kursu. Zamiana hasła na nowe także ma wpływ tylko na nowych uczestników - uczniowie już zapisani na kurs (w czasie, gdy nie było hasła lub obowiązywało inne) wchodzą do kursu bez podawania hasła.
 • W opcji Dostęp jako gość określamy, czy kurs jest całkowicie zamknięty dla gości (niezależnie od zdefiniowania hasła dostępu do kursu), ewentualnie czy jest dostępny po podaniu hasła lub wręcz bez hasła. Pierwsza możliwość całkowicie zabezpiecza nas przed gośćmi, druga - pozwala wpuścić wybranych, którym podamy hasło, trzecia - pozwala wchodzić wszystkim chętnym.

Z opcji dostępności najczęściej korzysta się zgodnie z następującym schematem:

 • Zamykamy dostęp do kursu (Dostępność=Ten kurs nie jest dostępny dla studentów), gdy nie jest on jeszcze gotowy do użytku lub nie nadszedł jeszcze czas rozpoczęcia kursu. Po zakończeniu kursu, jeśli uważamy, że użytkownicy nie powinni do niego powracać, także możemy go zamknąć. W trakcie trwania kursu rzadko zachodzi potrzeba zamknięcia dostępu uczestnikom.
 • Skuteczność hasła jest ograniczona - każdy z uczestników, który je poznał, może przekazać je innym osobom. Hasło stosujemy wówczas, gdy nie chcemy mieć w kursie osób przypadkowych, które weszły do kursu raz i nie wypisały się, choć nie zamierzają w kursie uczestniczyć. Jeśli chcemy mieć ścisłą kontrolę nad składem grupy uczestniczącej w kursie, najlepiej łączyć stosowanie hasła z ręczną modyfikacją listy uczestników (o tym niżej).

"Ręczne" zarządzanie listą uczestników

Nauczyciel ma wgląd w listę osób zapisanych na kurs. Może ją także modyfikować wypisując wybrane osoby lub dopisując nowe spośród użytkowników Moodle. Z możliwości tych zazwyczaj korzysta się, by ustalić ostateczny skład uczestników kursu (po samodzielnych zapisach) i, ewentualnie, dopisać osoby, które zgłosiły się po terminie zapisów.

1. Lista uczestników kursu - dostęp dla nauczyciela

Listę uczestników kursu mogą oglądać zarówno nauczyciele, jak i pozostali uczestnicy kursu. By ją wyświetlić, trzeba wybrać na stronie kursu w bloku Osoby opcję Uczestnicy

Po wyborze opcji nauczyciel widzi pełną listę uczestników kursu z szeregiem narzędzi ułatwiających przeszukiwanie i wykonywanie pewnych operacji. Na przykład, wybierając kilka osób (zaznaczając przy nich pola w kolumnie Zaznacz) można wysłać do nich wiadomość, przedłużyć ich uczestnictwo w kursie lub wypisać je z kursu.

Długa lista uczestników Gdy na kurs jest zapisanych wiele osób, ich wykaz może nie mieścić się na jednym ekranie i Moodle wyświetla wówczas tylko po kilka osób na raz. Nie powoduje to żadnych problemów z przeglądaniem czy przeszukiwaniem listy uczestników. Możemy jednak napotkać niemiłą niespodziankę, gdy zechcemy zaznaczyć grupę składającą się z osób wyświetlanych na różnych stronach i, na przykład, wysłać do nich tę samą wiadomość. Niestety, zaznaczenia wprowadzone na stronie znikają, gdy opuścimy tę stronę przechodząc do kolejnej.
Problem ten możemy rozwiązać wyświetlając pełną listę uczestników kursu (taka opcja jest dostępna przy długich listach na dole strony) i na niej zaznaczając całą wybraną grupę osób bez przeładowywania strony.

2. Profil uczestnika kursu

Wybierając dowolną osobę z listy (klikając na jej nazwisko lub ikonę) można wyświetlić profil tej osoby. Jest to formularz zawierający znacznie bardziej szczegółowe dane osobowe niż tylko imię i nazwisko - w tym dane kontaktowe. Poprzez profil można dotrzeć także do kart z informacjami o aktywności uczestnika, jego kursach, wpisach itp.

Ochrona danych. Przy dostępie do danych osobowych i kontaktowych uczestników należy zachować szczególną ostrożność. W szczególności należy unikać udostępniania adresów e-mail, bo jest to łakomy kąsek dla wielu dystrybutorów "reklam", które potem zaśmiecają skrzynki e-mailowe użytkowników Internetu.

3. Lista uczestników kursu - dostęp dla ucznia

Jak już wspomnieliśmy, uczestnik kursu także może zobaczyć listę współuczestników kursu. Jego możliwości są jednak ograniczone:
 • nie widzi na liście osób, które mają status Ukryty; status taki może mieć zarówno nauczyciel, jak i uczeń, a nadaje się go w momencie "ręcznego" zapisywania osoby na kurs (zobaczymy to w kolejnym akapicie);
 • nie ma możliwości zaawansowanego operowania na liście uczestników, w tym wybierania grupy osób, wysyłania wiadomości do całej grupy itp.
 • może wyświetlić profil widocznego uczestnika kursu, ale nie widzi w nim wszystkich kart i danych; oczywiście nie może także nikogo (oprócz siebie) wypisać z kursu.

4. Role w kursie

Zarządzanie listą uczestników kursu jest dostępne tylko dla nauczyciela czy administratora. Opcję Przypisz role, która nam to umożliwia, znajdziemy w bloku Administracja na stronie kursu.

Po jej wybraniu widzimy wszystkie możliwe role w kursie. Przy każdej z nich znajduje się krótki opis uprawnień związanych z daną rolą oraz liczba i lista użytkowników, którzy w naszym kursie mają przypisaną daną rolę.

Role w Moodle to pojęcie pozwalające dość szczegółowo zarządzać uprawnieniami grup osób do różnych obiektów. Na powyższym wykazie widzimy tylko role już zdefiniowane w Moodle ze standardowo przypisanymi uprawnieniami. Istnieje jednak możliwość definiowania nowych ról lub modyfikacji uprawnień ról już istniejących. Powrócimy do tego tematu na jednych z późniejszych zajęć kursu.

5. "Ręczne" zarządzanie rolami w kursie

Mając zbiorcze zestawienie ról w kursie, możemy przejść do zarządzania grupą osób z odpowiednią rolą w naszym kursie - my zajmiemy się rolą Student/uczeń. Po kliknięciu na jej nazwę na zbiorczym zestawieniu otwiera się nowy ekran, na którym widzimy:

 • po lewej stronie - listę uczestników aktualnie mających przypisaną rolę student/uczeń w naszym kursie;
 • po prawej stronie - listę wszystkich użytkowników Moodle, którzy potencjalnie mogą stać się studentami/uczniami kursu.

 • Wypisanie z kursu - możemy wybrać dowolną osobę z listy uczestników (po lewej stronie) i wykreślić ją z listy studentów/uczniów kursu używając przycisku Usuń. W ten sposób odbieramy osobie prawa studenta/ucznia w kursie, czyli praktycznie wypisujemy ją z kursu. Nie musimy przy tym pytać jej o zgodę czy uprzedzać o fakcie wypisania. Jeśli jednak ta sama osoba ma w kursie jeszcze inne uprawnienia, na przykład nauczyciela, to pozostaje w kursie we wszystkich rolach, których jej nie odebraliśmy.
 • Zapisanie na kurs - możemy wybrać dowolną osobę z listy po prawej stronie i zapisać ją na kurs przyciskiem Dodaj. Do tego także nie potrzebujemy zgody tej osoby. Wybierając użytkowników z (zazwyczaj) dłuższej listy "nie-uczestników" kursu możemy skorzystać z okienka Wyszukaj. Wykonany w ten sposób wpis na kurs oznacza w rzeczywistości przyznanie osobie roli studenta/ucznia w kursie. Tej samej osobie możemy przypisać jeszcze inne role (nauczyciela, autora). Wówczas w każdej sytuacji w kursie będzie mogła wybrać pełnioną rolę i/lub używać roli dającej jej największe uprawnienia.
 • Ukrywanie uprawnionych - przypisując dowolnej osobie wybraną rolę możemy ten fakt ukryć przed pozostałymi uczestnikami kursu. Do tego celu służy ikonka Pokaż/ukryj!. Trzeba ją zaznaczyć PRZED wybraniem osób do dodania do listy uprawnionych Pokaż/ukryj!.


  Ukrytych ról nie mogą zazwyczaj widzieć studenci i uczniowie, natomiast dla nauczycieli i administratorów są one widoczne tak samo, jak role nieukryte. Przy osobach, których rola jest ukryta, widoczny jest jedynie odpowiedni komentarz.


Przygotowanie ucznia do udziału w kursie

Potencjalni uczestnicy naszego kursu mogą być już użytkownikami obytymi z Moodle z racji uczestnictwa w innych kursach. Wówczas wszelka pomoc w zapisach na kurs i zorientowaniu się w systemie jest zbędna. W przeciwnym przypadku konieczne jest elementarne przeszkolenie. Powinno ono pomóc uczniom przygotować swój komputer do pracy w kursie, założyć konto w Moodle, wypełnić swój profil i dostać się na kurs.

1. Stanowisko pracy ucznia

Uczeń odbiera kurs przez przeglądarkę internetową. Potrzebuje więc komputera podłączonego do sieci z zainstalowaną przeglądarką.

 • Podłączenie do sieci może być przeciętnej jakości, chyba że kurs zawiera materiały audiowizualne - wtedy powinno być szybsze. Słabe połączenie będzie powodowało przerwy w komunikacji i nadawaniu/odbieraniu materiałów.
 • Sprzęt multimedialny, czyli głośnik, mikrofon i kamera, bywają potrzebne tylko w pewnych sytuacjach - gdy kurs zawiera materiały audio i/lub planujemy komunikację audiowizualną przez sieć. Do odbioru materiałów audiowizualnych zazwyczaj wystarcza głośnik wbudowany w komputer - trzeba tylko dbać, by głośnik był włączony i dźwięk odpowiednio podgłośniony. Kamera i mikrofon są potrzebne tylko wtedy, gdy uczeń musi "nadawać" od siebie, czyli kontaktować się głosem i obrazem z domu z nauczycielem lub innymi uczestnikami kursu. Taki kontakt zazwyczaj wymaga dość sprawnego łącza i dobrego ustawienia głośników i mikrofonu (w celu uniknięcia sprzężenia). Na wypadek problemów powinna być możliwość zastąpienia kontaktu audiowizualnego przesyłaniem pisemnych komunikatów. Jeśli natomiast kontakt audiowizualny jest bardzo istotny w zaplanowanych zajęciach, to należy przeprowadzić najpierw próbną sesję łączenia, w czasie której wszyscy uczestnicy sprawdzą i dostroją sprzęt.
 • Przeglądarka internetowa to podstawowe oprogramowanie potrzebne uczniowi do udziału w kursie. Można przyjąć, że każdy uczeń na swoim komputerze ma przynajmniej jedną przeglądarkę. Czasami okazuje się, że niektóre przeglądarki nie potrafią otworzyć poprawnie pewnych materiałów. Jeśli takie sytuacje dotyczą materiałów z naszego kursu, to warto:
  • poradzić uczniom, by aktualizowali wersje swojej przeglądarki i zaopatrywali je w odpowiednie wtyczki (na przykład do odczytu plików pdf lub odbioru apletów Javy);
  • poradzić im także zainstalowanie jednej lub dwóch dodatkowych przeglądarek (najlepiej najbardziej popularnych) i próbowanie otwierania kłopotliwych materiałów poprzez nie;
  • samemu przetestować odbiór materiałów poprzez 2-3 najbardziej popularne przeglądarki i zamieścić w kursie informacje, które z nich obsługują poprawnie nasz kurs.
 • Narzędzia tworzenia materiałów są potrzebne uczniowi tylko wtedy, gdy wymagamy od niego wykonywania prac za pomocą tych narzędzi - na przykład przygotowywania plików graficznych lub obróbki zdjęć, przygotowywania i formatowania tekstu, przygotowywania prezentacji. Jeśli nasz kurs tego wymaga, to warto uczniowi polecić zestaw narzędzi. Trzeba przy tym bardzo zwracać uwagę na koszty polecanego oprogramowania (dostępność wersji darmowych lub edukacyjnych).

Po rozważeniu wszystkich powyższych aspektów oraz analizie sytuacji naszych potencjalnych uczniów, trzeba ustalić jakie łącze, sprzęt oraz oprogramowanie będą potrzebne, by uczestniczyć w kursie. Jeśli przewidywane warunki odbioru kursu są poniżej standardowych (kiepski dostęp uczniów do Internetu), to być może trzeba do nich dostosować kurs (na przykład rezygnując z telekonferencji, zastępując materiały audiowizualne plikami tekstowymi i grafiką oraz przygotowując materiały do pracy w trybie off-line). Jeśli podejmujemy decyzję, że na potrzeby kursu uczniowie muszą wyposażyć komputery ponadstandardowo (dodatkowe oprogramowanie i sprzęt multimedialny), to także należy ich o tym uprzedzić.

Praca w trybie off-line, czyli bez dostępu do Internetu, zazwyczaj znacznie ogranicza możliwości korzystania z kursu założonego w Moodle. Uczeń nie ma wówczas dostępu do materiałów na stronie, nie docierają do niego bieżące ogłoszenia, nie może nadsyłać prac i rozwiązywać testów. Jednak w przypadku, gdy uczeń ma ograniczony czasowo dostęp do Internetu lub jego łącze jest narażone na częste przerwy, należy doradzić mu sposób pracy, w którym niedogodności zostaną zminimalizowane. Istotne materiały kursu uczeń powinien kopiować na swój komputer domowy, by móc zapoznawać się z nimi bez dostępu do Internetu (ważne jest, by takie materiały były kompletne i nie zawierały odwołań do stron internetowych). Warto rozważyć także przygotowanie ich w wersji papierowej. Zadania domowe uczeń powinien przygotować na swoim komputerze i gotowe kopiować do kursu, gdy ma dostęp do Internetu (jest to niestety możliwe tylko przy niektórych rodzajach zadań - na przykład, nie da się w ten sposób rozwiązać testu).

2. Konto w Moodle

Potencjalny uczestnik kursu musi najpierw uzyskać konto w Moodle. Na wielu platformach jest to proces otwarty dla wszystkich chętnych. Uczeń, po wpisaniu w przeglądarce adresu internetowego platformy, wchodzi na jej stronę (na przykład adres platformy Instytutu Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego to: http://www.ii.uni.wroc.pl/kno, a we Wrocławskim Portalu Informatycznym platforma jest dostępna pod adresem http://informatyka.wroc.pl/kursy). Jeśli uczeń nie ma jeszcze konta w Moodle, to widzi zazwyczaj informacje i instrukcje podobne do poniższych.

Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego użytkownik otrzymuje zazwyczaj wiadomość na podany adres e-mail. Znajduje się w nim krótka instrukcja i hasło potrzebne do pierwszego zalogowania na platformie. Hasło to warto zmienić w czasie pierwszego wejścia (choćby dlatego, że trudno je zapamiętać).

Na niektórych platformach mogą obowiązywać bardziej rygorystyczne ograniczenia - użytkownikami Moodle może zarządzać osobiście administrator i to z nim trzeba ustalić sposób założenia kont uczestnikom kursu. W tym celu być może trzeba przygotować listę uczestników z adresami e-mail, a administrator po założeniu kont prześle im identyfikatory i hasła pozwalające zalogować się na platformie.

3. Profil użytkownika

Pierwsze kroki nowego użytkownika w Moodle prowadzą do formularza z danymi osobowymi. Część tych danych musi on podać w czasie rejestracji. Pozostałe może uzupełnić po zalogowaniu w Moodle i wejściu na swój profil. Poprawne wypełnienie profilu to jedna z pierwszych czynności, którą powinien wykonać nowy użytkownik Moodle. Należy zachęcać uczniów, by z tym nie zwlekali.

 • Wejście do własnego profilu - do profilu można wejść na kilka sposobów. Można, na przykład, kliknąć na nazwę zalogowanego użytkownika (pokaż/ukryj) lub na opcję Profil w bloku Administracja w kursie - jest to jedna z niewielu opcji tego bloku widoczna dla ucznia (pokaż/ukryj).
 • Zmiana hasła to zazwyczaj jedna z pierwszych, koniecznych do wykonania operacji. Wejście do formularza znajduje się w profilu użytkownika (pokaż/ukryj). Przy zmianie hasła trzeba najpierw podać stare, a potem podać i potwierdzić nowe (pokaż/ukryj).
 • Modyfikacja profilu jest możliwa po wyborze karty o tej samej nazwie w profilu użytkownika (pokaż/ukryj). Jest na niej sporo opcji, a jeszcze więcej pojawi się, gdy klikniemy na przycisk Pokaż zaawansowane (pokaż/ukryj). Przeanalizujmy pola profilu użytkownika, które są dla nas najbardziej istotne.

  • Identyfikator i e-mail służą do zidentyfikowania użytkownika przez Moodle. Identyfikator użytkownik wybiera sobie w czasie rejestracji (Moodle sprawdza, czy zaproponowana nazwa nie jest już używana przez inną osobę) i potem nie może już go zmienić. Adres e-mail także musi być unikalny, ale użytkownik może go zmieniać w swoim profilu. Jednak jeśli nauczyciel potrzebuje dodatkowego konta w Moodle (na przykład, by przetestować działanie kursu od strony ucznia), to musi mieć drugi adres e-mail.
  • Imię i nazwisko to dane, po których użytkownika rozpoznają nauczyciele i pozostali uczestnicy kursu. W typowych kursach szkolnych czy akademickich powinno to więc być prawdziwe imię i nazwisko użytkownika. Może się zdarzyć, że w jednym Moodle czy w jednym kursie pojawi się dwóch użytkowników o tym samym imieniu i nazwisku. Nie jest to sytuacja komfortowa dla nauczyciela i pozostałych uczestników kursu, bo mogą mylić te dwie osoby (na przykład przy wysyłaniu wiadomości lub ocenianiu). Jeśli więc już użytkownikowi zdarzy się spotkać na kursie drugą osobę o tym samym imieniu i nazwisku, to warto czymś się rozróżnić: inicjałem, drugim imieniem, ewentualnie zdjęciem (choć nie zawsze jest ono wyświetlane razem z imieniem i nazwiskiem). Jest to możliwe, bo używane w platformie imię i nazwisko użytkownik może sobie zmienić w dowolnym momencie.
  • Opcja "Typ streszczenia wysyłanego e-mailem" określa, jak często Moodle ma powiadamiać ucznia e-mailem o zdarzeniach zachodzących na platformie. Można wybrać od powiadamiania bardzo aktywnego (o każdym zdarzeniu Moodle informuje wysyłając natychmiast e-mail) do zbiorczego (Moodle wysyła jeden e-mail dziennie z opisem wszystkich zdarzeń zaszłych na platformie, które dotyczą ucznia i jego kursów). Jeśli praca w kursie przebiega normalnym trybem i nie ma jakiegoś wyjątkowo gorącego okresu, to ostatnia opcja w zupełności wystarcza.
  • Pozostałe opcje rozszerzone warto przetestować samodzielnie. Uczeń powinien dowiedzieć się, że istnieje możliwość automatycznego zapisywania na używane fora lub wyboru domyślnego edytora przy wpisywaniu tekstu. Potem w miarę potrzeby może dostosowywać te parametry do swoich potrzeb i przyzwyczajeń.
  Dostępność danych kontaktowych Oprócz pól z grupy Ogólne, w profilu mamy jeszcze dane opisowe (zdjęcie i zainteresowania) oraz kontaktowe (identyfikatory w różnych komunikatorach i systemach). Dane te są widoczne dla innych uczestników kursu - zarówno nauczycieli, jak i uczniów. Widzą je po wejściu w profil użytkownika. Istnieje możliwość ukrycia e-maila (w jednej z początkowych opcji profilu), natomiast jeśli użytkownik chce utajnić pozostałe dane, to po prostu nie powinien ich podawać.

4. Strona Moodle

Użytkownik, który już ma konto w Moodle, wchodząc na stronę platformy widzi listę znajdujących się na niej kursów.
 • Kursy ukryte - wspominaliśmy, że nauczyciel może zaznaczyć, że kurs w danym momencie nie jest dostępny (opcja w Ustawieniach kursu); kursy takie nie są widoczne na prezentowanej liście.
 • Kursy z kluczem - przy kursach, dla których nauczyciel zdefiniował wejście z hasłem (także w Ustawieniach kursu) jest widoczny znaczek Klucz. Jest to informacja dla ucznia, że nie zapisze się na ten kurs, jeśli nie zna hasła.
 • Opisy kursów - jeśli nauczyciel lub autor wprowadził opis kursu (jak poprzednio, w Ustawieniach kursu), to użytkownik Moodle może ten opis obejrzeć klikając na ikonkę Info.
 • Kategorie kursów i wyszukiwanie - na platformie, szczególnie jeśli jest na niej już sporo kursów, może być wprowadzony podział kursów na kategorie (na przykład według semestrów lub tematyki). Przeglądanie według kategorii lub korzystanie z okienka wyszukiwania mogą być pomocne w znalezieniu właściwego kursu.

Strona wejściowa przykładowej platformy z wykazem kursów: pokaż/ukryj

5. Strona kursu

Po znalezieniu na liście wszystkich kursów tego właściwego, uczeń może kliknąć na nazwę kursu i zapisać się na niego. Problemy, jakie mogą przy tym wystąpić, to:

 • aktualnie nie trwają zapisy na kurs (okres zapisów nie obejmuje dzisiejszego dnia),
 • kurs jest zabezpieczony kluczem, a uczeń tego klucza nie ma,
 • uczeń pomylił się wpisując klucz.
Trzeba być gotowym na szereg takich przypadków. Warto więc rozważyć, czy zapisy nie powinny przebiegać w czasie zajęć stacjonarnych. Ewentualnie nauczyciel powinien być w określonym czasie dostępny pod e-mailem i szybko udzielać jasnych informacji. W ostateczności, gdy uczniowi nie udaje się samodzielnie pokonać problemów, nauczyciel może "ręcznie" zapisać go na kurs.

Po dostaniu się na kurs uczeń widzi jego stronę główną (pokaż podgląd).

Opisane niżej elementy tej strony uczeń zawsze powinien łatwo rozpoznawać.

Przycisk logowania/wylogowania

Przycisk pozwala sprawdzić, czy uczeń jest zalogowany i w związku z tym ma pełnię przysługujących mu w kursie praw. Warto przypomnieć, że jeśli pracuje się w miejscu ogólnie dostępnym, to po zakończeniu pracy na platformie trzeba się wylogować (pokaż podgląd).

Tematy kursu

W środkowej kolumnie strony znajdują się tematy kursu. Uczeń powinien zwrócić uwagę, że może wyróżnić tylko jeden temat i ukryć pozostałe (ikonką Pokaż jeden). Powinien także zauważyć, że w kursach o przebiegu tygodniowym (gdy przy każdym temacie podana jest data) aktualny temat jest wyróżniony. Temat "zerowy" różni się trochę od pozostałych. Zazwyczaj zamieszczane są w nim podstawowe informacje o kursie (program, terminy, ważne ogłoszenia) i nie można go ukryć tak, jak pozostałe:

Bloki

Bloki są rozmieszczone w bocznych kolumnach: po lewej i po prawej stronie kolumny z tematami kursu. Należy zwrócić uwagę ucznia na to, że bloki można rozwijać i ukrywać ikonkami Rozwiń i Zwiń. Warto go także zachęcić, by sprawdził wszystkie dostępne opcje i zapoznał się z blokami zawierającymi wejścia do różnych opcji, na przykład: Administracja, Osoby czy Moje kursy, oraz z blokami zawierającymi informacje o ostatnich aktywnościach w kursie, na przykład: Najświeższe wiadomości, Nadchodzące terminy, Co się ostatnio działo? czy Zalogowani użytkownicy.

Zmiany na stronie

Trzeba przygotować ucznia na to, że zawartość strony kursu może zmieniać się z czasem - mogą pojawiać się nowe materiały (później zamieszczone lub później odkryte), tematy, ogłoszenia itp. Wymienione wyżej bloki z informacjami o aktywnościach są pomocne, gdy uczeń nie chce czegoś ważnego w kursie "przegapić". Warto mu także przypomnieć, że podstawowe informacje o tym, co działo się w kursie, będzie dostawał od Moodle na podany adres e-mail.

Profil użytkownika

Uczeń powinien odnaleźć na stronie wejście do swojego profilu (w bloku Administracja lub przy przycisku logowania) i przejrzeć dostępne tam opcje i karty (pokaż wejścia do profilu).

Zasoby kursu

Uczeń powinien zauważyć, że zamieszczone w kursie zasoby dzielą się na materiały (pliki różnego typu) i ćwiczenia, w których wymagana jest od niego aktywność (testy, zadania do przesłania itp.). Powinien także zwrócić uwagę, że zasoby i zadania (te szczególnie) mogą mieć ograniczony czas dostępu (pokaż wykaz zasobów na stronie kursu).

Forum aktualności

- warto zwrócić uwagę ucznia na to forum. Znajduje się ono domyślnie w temacie zerowym i jest ono podstawową tablicą ogłoszeń w kursie. Zazwyczaj może na nim zamieszczać informacje tylko nauczyciel. Uczeń może czytać wiadomości na forum, ale dostanie je także na e-mail, przesłane prawie od razu po zamieszczeniu lub z całodziennym streszczeniem informacji z platformy (pokaż forum aktualności na stronie kursu).
Ostatnia modyfikacja: sobota, 12 marzec 2011, 22:07
Pomiń Nawigacja

Nawigacja

Pomiń Ustawienia

Ustawienia